Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Babinec / Chvíle poetické
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Autor Zpráva
gnalim
člen


# Zasláno: 22.11.2007 15:52 
Odpovědět 


Posílám ti pocity lásky
Ať vyhladí tvé duše vrásky
Ať tato myšlenka hladí tě po tváři
Ať tvá hravá i spanilá kukadla rozzáří
Ať přivineš hebkou tvář svou k té mojí dlani
Ať přijmeš tu lásku bez provinění či dluhu za ni
Chvění či vibrace v přítomnosti tvého bytí
Nutí mne k vzpomínce, zde není zbytí
Veselá, vtipná, v tom ohleduplná
Laskavý nával jak mořská vlna
Vzpomínám na tebe
Děkuji za tebe

Pavla Aligova
člen


# Zasláno: 22.11.2007 15:59 
Odpovědět 


gnalim

Ať přijmeš tu lásku bez provinění či dluhu za ni

dobramysl
člen


# Zasláno: 22.11.2007 22:50 
Odpovědět 


Milane, ta básnička ti udělala pěkný geometrický tvar...skoro trojúhelník
Kdysi byla v TV "Nedělní chvilka poezie" , tak tu máme novou rubriku

gnalim
člen


# Zasláno: 29.11.2007 16:04  - Změnil/a: gnalim
Odpovědět 
Tak trochu jiný soudek, ale věřím, že pobaví:
http://www.youtube.com/watch?v=UDTZCgsZGeA&feature =related

gnalim
člen


# Zasláno: 3.12.2007 09:31 
Odpovědět 


Při shlédnutí klipu zkoušejte neplakat.

John Lennon

So this is Christmas (War is over - Válka skončila)

And so this is Christmas
A tak tohle jsou Vánoce
and what have you done
a co jsme dokázali
Another year over
Další rok končí
a new one just begun
a nový právě začíná
And so this is Christmas,
I hope you have fun
doufám, že se budete bavit
The near and the dear one,
vy blízcí a drazí
the old and the young
vy staří a vy mladí
A very merry Christmas
Moc veselé Vánoce
and a Happy New Year
a šťastný Nový rok
Let's hope it's a good one
Doufejme, že bude dobrý
without any fear
bez jakéhokoliv strachu.

So this is Christmas,
for weak and for strong
pro slabé i silné
The rich and the poor one,
pro bohaté a ty chudé
the road is so long
cesta je dlouhá
So Happy Christmas
tak šťastné Vánoce
for black and for white
pro černé a bílé
The yellow and red one,
pro žluté a červené
and stop all the fight
a zastavme všechny boje
A very merry Christmas
and a Happy New Year
Let's hope it's a good one
without any fear

So this is Christmas
and what have we done
Another year over,
a new one just begun
So Happy Christmas,
I hope you have fun
The near and the dear one,
the old and the young
A very merry Christmas
and a Happy New Year
Let's hope it's a good one
without any fear

So this is Christmas
and what have you done
Another year over;
a new one just begun
And so Happy Christmas;
we hope you have fun
The near and the dear one,
the old and the young
A very merry Christmas
and a Happy New Year
Let's hope it's a good one
without any fear.

http://www.youtube.com/watch?v=AYUoMGDO408&feature =related

dobramysl
člen


# Zasláno: 3.12.2007 10:59 
Odpovědět 


A potom, že má člověk nějaké problémy....drsné....

gnalim
člen


# Zasláno: 3.12.2007 14:03 
Odpovědět 


dobramysl

Takový nádech reality. Vždy když si to pustím a koukám na to, kutálí se mi po tvářích slzy...

neo
člen


# Zasláno: 3.12.2007 14:25 
Odpovědět 


Oda na Barborku
V skrytu pupene skví se budoucí květ, jež v tichu hájemství zimního času, bude v pupenu snít své rozvití a v ten pravý okamžik rozvine z poupátka svůj čistý svět, jež vůní svou rosvítí jarní den.

Je to svět jarního vlání, kdy včelky pilně nad květy se sklání, všude zeleń ptačí zpěv, louky plné barev a pampelišek, kde má liška svůj pelíšek, inu v mezi pod javorem za potokem ... , to vše sní květ v jednom pupenu na jedné větévce, mohutné holé třešni, k níž teď děvče pro halůzku běží, bere větevku za větévkou, tak aby doma za oknem tiše rozvinula svůj sen v krásný květ, i splnila devěčce jedno přání být paní s chlapcem tám za strání ... .

gnalim
člen


# Zasláno: 5.12.2007 14:04  - Změnil/a: gnalim
Odpovědět 


Tohle jsou slova k jedné z nejposlouchanější písni tohoto roku.

Where Is the Love?
Kde je láska
What's wrong with the world, mama
Co je špatně s tímto světem, mami
People livin' like they ain't got no mamas
Lidé žijí, jako by už neměli, mami
I think the whole world addicted to the drama
Myslím, že celý svět je navyklý na drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Pouze přitahovaný věcmi co přináší trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
Za oceánem, jo, zkoušíme zastavit terorismus
But we still got terrorists here livin'
Ale máme teroristy žijící tady
In the USA, the big CIA
v USA, velkou CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Ale kdyby jsme měli lásku jen pro svou rasu
Then you only leave space to discriminate
Tak by byl prostor k diskriminaci
And to discriminate only generates hate
A diskriminace pouze vytváří nenávist
And when you hate then you're bound to get irate, yeah
A když nenávidíš, budeš iritován, jo
Madness is what you demonstrate
Bláznivost je co předvádíš
And that's exactly how anger works and operates
A to je přesně jak zloba pracuje a koná
Man, you gotta have love just to set it straight
Člověče, potřebuješ lásku k pochopení
Take control of your mind and meditate
K převzetí kontroly a meditaci
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all
Nechejte svou duši doplout k lásce, vy všichni, vy všichni

People killin', people dyin'
Lidé zabíjejí, lidé umírají
Children hurt and you hear them cryin'
Děti trpí a ty je slyšíš plakat
Can you practice what you preach
Dokážeš dělat co kážeš
And would you turn the other cheek
A nadstavil by jsi druhou tváš

Father, Father, Father help us
Otče, Otče, Otče pomož nám
Send some guidance from above
Dej nám nějaké vedení
'Cause people got me, got me questionin'
Protože lidé se mne stále ptají
Where is the love (Love)
Kde je láska

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

It just ain't the same, always unchanged
Už to není stejně, vždy beze změny
New days are strange, is the world insane
Nové dny jsou zvláštní, zbláznil se svět
If love and peace is so strong
Jestli jsou láska a mír tak silné
Why are there pieces of love that don't belong
Proč jsou kusy lásky, které nikam nepatří
Nations droppin' bombs
Národy shazují bomby
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
Chemické plyny plní plíce malinkých
With ongoin' sufferin' as the youth die young
Se stálým utrpením jak mladí umírají mladí
So ask yourself is the lovin' really gone
Tak se zeptej sebe sama, je milování pryč
So I could ask myself really what is goin' wrong
Tak se můžu ptát jen sám sebe co se to děje
In this world that we livin' in people keep on givin'in
V tomto světě ve kterém žijeme a stále se vzdáváme
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Děláme nesprávné rozhodnutí s vizí na dividenty
Not respectin' each other, deny thy brother
Nerespektujeme jeden druhého a bratra popírajíc
A war is goin' on but the reason's undercover
Je válka a důvody k ní jsou skryté
The truth is kept secret, it's swept under the rug
Pravda je tajena, zametena pod koberec
If you never know truth then you never know love
Jestli nepoznáš pravdu, pak nikdy nepoznáš lásku
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Kde je láska (já nevím)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Kde je pravda, vy všichni, řekněte (já nevím)
Where's the love, y'all
Kde je láska vy všichni

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

I feel the weight of the world on my shoulder
Cítím váhu světa na svých ramenou
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
A jak stárnu, vy všichni, lidé jsou chladnější
Most of us only care about money makin'
Většina z nás se stará jen o to jak vydělat peníze
Selfishness got us followin' our wrong direction
Sobectví nás vede nesprávným směrem
Wrong information always shown by the media
Nesprávné informace stále ukazované médiemi
Negative images is the main criteria
Negativní obrázky jsou hlavním kritériem
Infecting the young minds faster than bacteria
Infektují mladé mysli rychleji než baktérie
Kids wanna act like what they see in the cinema
Děti chtějí dělat co vidí v kině
Yo', whatever happened to the values of humanity
Jo, co se stalo s lidskými hodnotami
Whatever happened to the fairness in equality
Co se stalo s férovostí a rovností
Instead in spreading love we spreading animosity
Místo lásky šíříme nenávist
Lack of understanding, leading lives away from unity
Nedostatek pochopení, vede životy pryč od jednoty
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
To je důvod proč se někdy cítím dole
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Není však k nepochopení proč se cítím dole
Gotta keep my faith alive till love is found
Musím si udržovat víru než bude nalezena láska

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where

A tohle je ona. http://www.youtube.com/watch?v=PJV9EMkv0u4
Where

dobramysl
člen


# Zasláno: 5.12.2007 16:29 
Odpovědět 


Ahojte vespolek. Neo, hezká úvaha o barborce, výběr slov i obsah se mi líbí, akorát ty dnešní holky už se do vdávání neženou...tož nevím, čím to je ...samostatné, emancipované, ale přitom pořád stejné

Milane, ty nám tu děláš super kulturní vložku a poukazuješ na dnešní svět...písnička má pěkný refrén

Tož, kdybych kůůůřila, tak je tu atmosféra - pohoda, klídek, tabáček...eště nám tu něco vlepte ...Lenka

Dagmar
člen


# Zasláno: 5.12.2007 17:23  - Změnil/a: Dagmar
Odpovědět 


je zajímavé, že takoví poetové jsou zrovna ti dva chlapi

dobramysl
člen


# Zasláno: 5.12.2007 18:33 
Odpovědět 


Dášo a musíme jich chválit , ať je nevyplašíme

věra# Zasláno: 5.12.2007 18:41 
Odpovědět 


Dagmar

dobramysl

no - vždyť jo - ženský pečou, uklízí, dárkují a tak a kluci " poetikujou" -dobrá dělba; a ta musí bejt!

gnalim
člen


# Zasláno: 11.1.2008 16:10 
Odpovědět 


Často na vás všechny myslím a mám vás rád
rád bych vás také slovem potěšil, však co či o čem psát?
Absurdní a triviální zdá se mi mnohé dění
mám snad vám psát jen aby bylo cosi k čtení?

Co napsat o citech, lásce a o tom co chápu
vždyť v těchto oblastech nejvíce tápu.
Neva že hledám a nevím o čem to je
zatímco hledám je tu i naděje.

Přeji vám pocity co dává mi Nelinka
je to tak laskavé a ona tak malinká! (úplně normálních 60cm a 5kg ;))
Ten pocit je úchvatný a plný něžnosti
na hony vzdálený kdejaké běžnosti.

Je to jak vzpomínka, zároveň jsoucno i to co bude
něco jak bohatství pro bohaté i chudé.
Přeji vám všem ono jemné tetelení u srdce
co s úsměvem rozpláče hlupáka i mudrce.

Přeji vám blaho co nežádá zásluh ani vděk
a je úplně fuk zda karma to vrátí zas zpět.
Přeji to jen tak jen pro úsměv našich duší i těl
abychom se všichni v myslích co nejvíc laskali, tak to bych fakt chtěl!

Dagmara
administrátor


# Zasláno: 11.1.2008 16:38 
Odpovědět 


gnalim
díky a hodně pozdravů tobě, ženě a malinké Nelince.

dobramysl
člen


# Zasláno: 11.1.2008 16:48 
Odpovědět 


Ahoj Milane, díky za hezkou básničku...pamatuju si mého bývalého muže, jak držel Adélku a pravil, kéž by zůstala pořád tak maličká...dnes jsem si na něj vzpomněla...slaví 40.té narozeniny

Iva
člen


# Zasláno: 11.1.2008 17:38 
Odpovědět 


gnalimkalalaka# Zasláno: 11.1.2008 17:52 
Odpovědět 


gnalim

To ty takhle vpodvečer.... jen tak zapoetíš?
Umázla jsem i slzičku, já tohle minula.
Ale tobě opravdu přeju, ať si to užíváš do sytosti, přesně takhle něžně silně..... prostě buď bohat štěstím a klidně ho zase trošku osciluj k nám. Těším se s tebou, a tvýma dvěma DRAHOKAMY! Tak se opatrujte vzájemně !!!

gnalim
člen


# Zasláno: 14.1.2008 10:25 
Odpovědět 
Ahoj dámy.

Děkuji za reakce.

Věruško , mám ještě další DRAHOKAM. Jmenuje se Matěj. Je mu 13. a narodil se v Kanadě. I proto je vlastně jeho jméno Matthew, znamená to v kterémsi jazyce "Boží dar". Jedenkrát v týdnu je přes noc u nás a semotamo jej máme dovoleno na víkend.
Je úžasný stejně jako Nela a když byl malinkatý, vypadal tak trochu jako ona. Jeho úsměv u mě vyvolával obdobné reakce. Tehdy jsem pociťoval štěstí a sílu. Dnes, při pohledu na úsměvem komunikující Nelu, vnímám lásku i oddanost. Také ve mně holčička vyvolává "cosi víc" směrem k matce a mateřství. Je to blízké k obdivu a pokoře, líp to popsat neumím.

virgo63
člen


# Zasláno: 14.1.2008 10:48 
Odpovědět 


gnalim
Málokterý táta své dětičky takhle odmala prožívá. Někteří otcové si k dětem najdou cestu až když více komunikují, někteří vůbec.
Přeji Nelince i Matějovi takového tátu!


gnalim
člen


# Zasláno: 14.1.2008 10:52 
Odpovědět 


virgo63

Děkuji, kocóre alkoholiku! Přidávám se k tvému přání.

Věra
člen


# Zasláno: 14.1.2008 12:42 
Odpovědět 


gnalim

Tak ať jsou ty tvé i vaše dny rodinné především slunečné, radostné a líbezné.
Jen si to hezky prožívej, je pro mně obohacující, mít možnost vnímat citové rozpoložení muže; ona si jich to většina nechává stranou
světa. A takhle je to hezké, přirozené a něžné.

S tím Matějem jsi mně taky zaujal.
Synovec má taky skoro 2letého Matěje a po ztrátě 1.příležitosti k vytouženému rodičovství je opravdu Božím darem.

gnalim
člen


# Zasláno: 14.1.2008 14:49 
Odpovědět 


Věra

Tak jsem byl před chvílí telefonicky obeznámen, že Maty má moc učení a že si jej tedy můžeme vyzvednout až v sobotu dopoledne...

No ona také ta má eks neměla mít údajně děti. Řekli jí to 2 gynekologové tady v ČR. Ještě před svatbou jsme mluvili o adopci. Před rokem se jí narodil s nynějším manželem 2. chlapeček.

Kveta
člen


# Zasláno: 14.1.2008 17:37 
Odpovědět 


gnalim
Sice to s poezií nemá moc společného, ale když už je o tom řeč, "gynekologickým problémům" mé dcery bude letos 16 let
Pokud půjde ve šlépějích maminky, a nedej bože se lékař opět zmíní o gyn.problémech, budu v pětapadesáti prababičkou

Ta poslední chvilka poezie od tebe je moc pěkná. Probouzí ve mně pocit obyčejného lidského štěstí...

gnalim
člen


# Zasláno: 15.1.2008 09:20  - Změnil/a: gnalim
Odpovědět 


Kveta

Děkuji. On pocit obyčejného lidského štěstí úplně stačí. Petr Spálený má fajn písničku. http://www.youtube.com/watch?v=x1Ds1G8_FFY Často ji Katce pouštím a taky se u toho řehtám, že to chudák se mnou nemá lehké a že jsem asi "dobrý", když mi osud přivál takovou turbopartnerku, turbomaminku, turbomilenku.

Pěkný den všem.

gnalim
člen


# Zasláno: 15.1.2008 19:40 
Odpovědět 


Balada o myšácích!

Je život jak horská dráha co kdekoho tak trochu zmáhá
nebo jej vnímáme jako hru a přání a jedem jen nahoru tou svojí strání?
Vybrat si ale může každý sám, zda chce být kmán anebo pán.
Prý jde však pouze o vůli a víru zda baštíš jen díru v každičkém sýru
není však každý sýr ementál a kdo to neví tráví své díry opodál.

Já mám však přání nebýt už plítký, nesbírat po světě jen sýrů střípky
já chci svůj hermelín a chci ho uchopit, klidně se pro něj hluboce potopit.
Nechci už sloužit ňákému strachu, jsem tu i pro sebe i tebe brachu
jsme tu však společně, často bez vděku a nejčastěji i bezděčně.
Jsme ale abychom neměli vlastnit a mít, jsme přece aby tu bylo líp!

Věra
člen


# Zasláno: 15.1.2008 19:50 
Odpovědět 


gnalim

Hele. Gnalime, To je tvoje tvorba?

No v každém případě je to úžasně hezké, líbí se mi to a chytroučké.
Ta Nelinka te se má - taťulko!

gnalim
člen


# Zasláno: 16.1.2008 09:32 
Odpovědět 


Věra

Ahoj, díky, to je cca 20 - 30 minut přemýšlení. Tohle mi připadlo docela dětinské a silly, chtěl jsem to smáznout, ale pak mě napadlo, že chci napsat tu informaci na posledním řádku.

Věra
člen


# Zasláno: 16.1.2008 11:25 
Odpovědět 


gnalim

Možná se mi to líbilo právě proto, že to vypadá dětinsky a přitom...

neo
člen


# Zasláno: 17.1.2008 18:21  - Změnil/a: neo
Odpovědět 


Ranní chvilka ptačí poezie

Ranní venčení Dandy, postávám a čekám na čem bude Dandy ( fenka ) pracovat, či čurat nebo ..., když na blízký ořešák, toho času bez listí, přiletěla za mohutného povyku paní Kosáková a začalo dirigovat ostatní ptactvo, to se nelíbilo o patro výše paní Hrdličkové, která právě měla na práci se zařizování svého bytu, pardon hnízda, slétla dolů a pustila se do paní Kosákové, která to ale za chvilku vzdala, této sousedské výměny názorů využila lstivá paní Straková a šup a začala demolovat hnízdo paní Hrdličkové, to ale neměla dělat, paní Hrdličková nelenila a srdnatě se do ní pustila, celé to dole pozoroval pan Straka, a v duchu si říkal, mám to ale praštěnou ženu. Paní Hrdličková ubránila svůj byteček, tedy hnízdo a nastal klid, respektive zase přiletěla tlupa sýkorek a bylo veselo. Dole v listí se tiše ozvalo, ta dnešní doba a omladina, to za našich mladých potkaních let nebejvávalo, říkal si potkan Pepa II, a lehce se podrbal za uchem ... .
Dandy mezitím stihla provést všechny potřeby, udělat své praštěné kolečka, a drze na mě štěkat ....

. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Babinec / Chvíle poetické
Powered by miniBB™ © 2001-2023