Domů - Statistika - Registrace - Hledat - | Texty | Galerie | Návod | Zachráněné |Astrologické stránky
Astrologické forum / Různé / Bachovy esence jednotlive
. 1 . 2 . 3 . >>
Autor Zpráva
Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 18:10 
Odpovědět 


..

Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 21:16 
Odpovědět 


1. Řepík lékařský
Agrimonia eupatoria

Otevřenost a vnitřní klid

Podporuje:
Připravenost komunikovat; ochotu a schopnost vyjádřit pocity a silné emoce; připravenost ke konfliktům; upřímnost; hluboký vnitřní klid.
Naučíte se:
Ukázat se okolí tzv. bez „masky“; uvědomit si potlačené city; méně skrývat svoji zranitelnost; lépe překonávat osamocenost; vnitřně se cítit klidnějším; jiné si nedomýšlet; být méně vyhýbavý.
Užívá se při:
Všech symptomech, které vznikají potlačením a kompenzací jako: náruživost (žravost, hubenost, drogová, alkoholová a pracovní závislost); nutkání ke konzumaci; sklonech vše relativizovat; postoji držet se zpátky; stálém úsměvu na tváři; velké potřebě harmonizace; zatajování; strachu před silnými negativními emocemi; povrchnosti, zasunuté bolesti, bezradnosti; strachu před výměnou názorů; starosti; plachosti.

Je určený pro ty, kteří skrývají svoje city za odvážnou a veselou tvář. Většinou jsou to bystří a šťastní lidé, často veselí. Druzí jen zřídka uvidí jejich hluboko zakořeněnou stísněnost.Bolest, obavy, špatné zdraví odbijí lehkou poznámkou, předstírajíc, že je všechno v pořádku. Přestože někdy vnitřně trpí, stále se snaží zachovat úsměv na rtech, takže jejich pocity zůstávají utajené. Tato maska však přidává do jejich břemene. Řepík pomáhá lidem s takovou povahou při stavech stísněnosti, aby se vnitřně uvolnili, dokázali se na svoje těžkosti podívat z nadhledu a v případě nutnosti si popovídat o svých problémech.

2. Topol osika
Populus tremula

Důvěra – nebojácnost

Podporuje:
Důvěru v život; klid; uvolnění, lepší spánek; mírnost, trpělivost; pocit jistoty a bezpečí; překonání strachu.
Naučíte se:
Lépe rozumět vlastním nevysvětlitelným obavám; lépe integrovat svoji citlivost; přestat se bát duchovních témat; uvědomit si vlastní a kolektivní podvědomí; „uzemnit se“, stát pevnýma nohama na zemi.
Užívá se při:
Nejasném strachu; strachu z pronásledování; „nočních můrách“; náměsíčnosti; lehkých bludných představách; ustrašenosti; strachu vzniklém vlastní fantazií; strachu ze tmy; strachu před černou mocí; strachu z nadpřirozených sil; velké citlivosti a příliš velké otevřenosti; strachu ze strachu; nutkavých představách; strachu, že mému strachu nikdo neporozumí; obavě, že se může stát něco strašného.

Osiku často nazývají „chvějícím se stromem“, protože ve vánku se její listy chvějí a šumí. Je to celkem výstižné, protože květ z osiky je určen na léčení strachu. Ne strachu ze známých věcí – ten léčí kejklířka (20) – ale strachu z neznámého, který může být velmi znepokojující a způsobovat paniku bez zjevné příčiny. Osikový strach nabírá formu obavy, tísnivé předtuchy, neblahého tušení anebo hrůzy. Když se však zeptáte z čeho má strach, neví, a nedokáže vysvětlit proč se vlastně bojí.

3. Buk lesní
Fagus sylvatica

Tolerance – vcítění se – porozumění

Podporuje:
Toleranci; vcítění se do prožitku druhého; přátelství; držení se zpátky; mezilidské vztahy; shovívavost; lásku k bližnímu; soucit; mírnost; velkorysost.
Naučíte se:
Vidět a integrovat vlastní chyby a stinné stránky; méně se vměšovat do cizích záležitostí; méně poučovat, zbavit se školometství; vidět v jiných krásné a dobré; méně odsuzovat; držet se „zpátky“; být uvolněnější; vidět na druhých také to pozitivní.
Užívá se při:
Intoleranci; přísných morálních zásadách; hrdosti; tvrdosti; sklonech druhé hned posuzovat a odsuzovat; neporozumění; úzkoprsosti; cynismu; vměšování se; sklonech mluvit špatně o druhých; snaze mít vždy pravdu; podrážděnosti; vnitřním napětí; zlomyslnost; kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti znehodnocováním druhých; nedostatku vcítění se do pocitu druhých.

Ti, kteří potřebují tento květ, jen těžko dokážou pochopit chyby druhých. Dokážou být velmi kritičtí k ostatním, které
považují za bláznivé, krátkozraké anebo hloupé, a často jim chybí tolerance a empatie. Neobvyklá povaha lidí a jejich návyky je rozčilují a přestože se sami považují za dokonalé., jen těžko připouští, že ostatní mají také své vlastní ideály a mohli by tedy mít dobrý důvod dělat tak jak dělají. Tito lidé nejsou vždy přímí a otevření – mnohokrát se mohou zdát celkem trpěliví a klidní a vevnitř při tom překypují podrážděností. Květ buku pomáhá lidem takovéto povahy vžít se na chvilku do kůže druhého člověka a zaujmout chápavější a tolerantnější postoj.

4. Zeměžluč lékařský
Centaurium umbellatum

Síla prosadit se – schopnost se ohraničit- identita

Podporuje:
Schopnost ohraničit se; vytrvalost; individualitu; uvolnění z rodičovských pout; sílu našeho Já; schopnost říkat Ne; dospívání, duševní růst; rozvoj vůle; integritu.
Naučíte se:
Lépe se bránit; respektovat se; nenechat se využívat a vykořisťovat; věřit tomu, že Vás budou mít vaši blízcí rádi i bez stálého prokazování služeb; stát na svém stanovisku; nevzdávat se sama sebe a svých přání; být připraveni ke konfliktům; převzít zodpovědnost za své činy; udělat si „místo“ pro sebe.
Užívá se při:
Strachu z autorit; sebepopírání; potížích s prosazením se; přehnané dobrosrdečnosti; sebeobětování; únavě; touze po uznání; přílišné přizpůsobivosti; sklonech k poníženosti; syndromu soustavné potřeby někomu pomáhat; sebeobelhávání; slabé vůli; neschopnosti ohraničení se; strachu z odmítnutí; přetížení prací; neschopnosti bránit se silnějším; stydlivosti; přehnané reakci na přání a potřeby druhých; zklamání, když naše vlastní, nevyslovené očekávání nejsou druhými splněna.
Toto je květ, který dodává sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit.Těžko říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat. Protože mají velmi laskavou a štědrou povahu, je možné s nimi manipulovat a ovládat je a často se stávají obětí silnějších, vlivnějších osobností, které mohou využívat jejich dobrosrdečnost. Tito lidé se mohou cítit vyčerpaní z návalu práce a stávají se nespokojení se sebou, že jsou takoví slabí. Květ pomáhá těmto jemným lidem zůstat jemnými, ale stát se pevnými a přísnými, když je třeba, takže získají větší respekt a úctu. Dr. Bach pěkně popsal charakter lidí zeměžluče : „Jsem slabý, ano, jsem slabý, ale proč? Protože jsem se naučil nenávidět sílu, moc a převahu, a jak ve své slabosti chybuji, odpusť mi, protože je to jen kvůli mé nenávisti ubližovat druhým. Brzy se naučím, jak dosáhnout toho, abych neublížil a aby ani mně neublížili. Ale v této chvíli raději trpím, než bych měl způsobit třeba jen malou bolest svému bratrovi.

5. Rožec
Ceratostigma willmottiana

Obracení se dovnitř – intuice

Podporuje:
Důvěru ve vlastní moudrost; sebevědomí; nalézání své individuální a kolektivní úlohy; život v souladu s vnitřním přesvědčením; důvěru ve vlastní rozhodnutí; nezávislost na názorech druhých; zpracování mnoha různých dojmů.
Naučíte se:
Nenechat se lehce ovlivnit; být kritičtější k radám jiných; sebezodpovědnosti; hledat svou vlastní cestu; spoléhat sám na sebe; nalézt kontakt se svým vnitřním dítětem nebo vnitřním učitelem; získávat intenzivnější kontakt ke svému vyššímu JÁ; najít sebe a svou vlastní cestu, spoléhat sám na sebe.
Užívá se při:
Chybějící intuici; pochybovačnosti; neustálém hledání rady u jiných; snadné ovlivnitelnosti; povídavosti; nejistotě; lehkověrnosti; závislosti na mínění autorit, guruů, rodičů apod.; naivitě; pochybování o sobě a pochybování ve vlastní schopnosti.

Na léčení nejistoty. Tento květ určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek. Když se rozhodují, kladou si otázky a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Běda těmto lidem, když se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, protože výsledkem může být nesprávná cesta. Potom říkají „věděl jsem, že jsem to měl udělat tak a tak“. Anebo se mohou ptát všech svých přátel „co bych měl dělat?“,“co bys udělal na mém místě?“, a pak, když vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se to udělat přeci jen podle svého! Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí. Liší se však od chmerkových lidí (28), protože obyčejně nevyjádří svojí nerozhodnost, zatímco lidé typu rožce potřebují čerpat z názorů jiných, aby si vyjasnili své vlastní myšlenky. Liší se i od modřínových lidí (19), protože třebaže mají nedostatek důvěry ve svůj úsudek, když si už jednou vezmou něco do hlavy, mají dost sebedůvěry přijmout výzvu a často jsou úspěšní. Modřínoví lidé spíš stojí bokem a s pocitem nedostatku sebevědomí udělat jakýkoliv pokus, nechají si ujít příležitost.

Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 21:26 
Odpovědět 


6. Slíva třešňová
Prunus cerasifera

Konstruktivní zacházení s agresivitou – sebekontrola

Podporuje:
Provést příslušné vývojové kroky; schopnost vnitřně se uvolnit a odpoutat; klid, mírnost a trpělivost; sebekontrolu.
Naučíte se:
Vzniklému duševnímu rozrušení porozumět a zvládnout jej; získávat více důvěry; nezadržovat city; lépe zacházet se zlostí a vztekem.
Užívá se při:
Velkém zoufalství; velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát; pocitu slabosti a bezmocnosti; strachu, že ztratím rozum; záchvatech hněvu a vzteku; strachu, že bych někomu mohl ublížit nebo něco zlého udělat; sebevražedných úmyslech; velkém vnitřním tlaku; silné agresivitě hraničící s nevypočitatelností; potlačených emocích, které mohou vést k nočnímu pomočování, okousávání nehtů skřípání zuby, svalovým křečím apod.; pocitu, že „vyskočím z kůže“; cholerických záchvatech.

Tento květ je na zoufalý strach znemožňující najít východisko, vedoucí k šílenství a k nutkaní ublížit sobě nebo jiným. Proto je květem pro ty, co mají sklony k sebevraždě. Ne na stav, který nastal v důsledku dlouhotrvající úzkosti anebo depresi hraničící s nervovým zhroucením anebo pocitem na pokraji šílenství. Květ může pomoci i tehdy, když se náhle dostaví krizový emocionální stav spojený s nedostatkem sebekontroly vyúsťující do náhlých výbuchů nepříčetnosti a někdy neobvyklé zuřivosti, násilí nebo hysterie. Z tohoto důvodu je součástí záchranného léku (39).

7. Poupě jírovce – koňského kaštanu
Aesculus hippocastanum

Schopnost učit se – vědomi – zralost

Podporuje:
Koncentraci, pozornost, důkladnost, vnímavost, schopnost porozumění, obnovení procesu učení (studium ve zralém věku, maturita, přeškolení), zpracování a správné zařazení nastudovaného.
Naučíte se:
Pochopit a opustit staré vzorce chování, které vám již nejsou prospěšné, zpracovat zkušenosti a nalézt vhodné chování.
Užívá se při:
Potížích s učením, opakováním chyb, aniž bychom se z nich poučili, pomalém chápání, nepoučitelnosti, nepozornosti, rezistentní terapii, recidivě, blokádách v učení, školních problémech, těžkopádnosti, umíněnosti, nemorálnosti, duševním nebo tělesném postižení, zapomnětlivosti, roztržitosti, potížích s koordinací, nutkání opakovat, co již bylo řečeno, obtížných učebních a studijních obdobích.

Nedostatek zájmu o přítomnost. Lepkavé otevírající se poupě jírovce pomáhá těm, kteří se nedokážou poučit ze životních zkušeností. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo potřetí, nevyužijí zkušenosti z prvního setkání a někdy znova a znova opakují stejné chyby. Poupě jírovce pomáhá uvědomit si každou zkušenost a zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.

8. Čekanka obecná
Cichorium intybus

Láska bez podmínek – uvolnění

Podporuje:
Propustit, odpoutat se, lásku bez podmínek, schopnost milovat, mezilidské vztahy, rovnováhu mezi dávat a brát, nezištnost, vědomi vlastních hodnot, zdravý odstup.
Naučíte se:
Ponechat dětem, partnerovi, rodičům a přátelům osobní volnost, držet se zpátky, nemíchat se do záležitostí jiných, nevyvolávat u druhých pocity viny, rozpoznat, že láska a náklonnost se nedají rozpoznat, že je možno si udržet jen to, od čeho jsme se dokázali odpoutat.
Užívá se při:
Egoismu, fixaci na partnerství, strachu zůstat opuštěn, přílišné závislosti na druhém, zavazovat si někoho dary, neschopnosti být sám, potřebě dělat se nepostradatelným, mučednictví, utíkání se do nemoci, abychom druhé na sebe vázali, přílišném očekávání vděčnosti, časté kritizování druhých, očekávání, že druzí vyplní naše sny a představy, emotivním nátlaku a manipulaci, pocitu, že se mnou druzi nejednají dobře, hysterii.

Čekanka je květ pro „mateřské typy“. Jsou laskavé a milé, ale mají sklon zbytečně se znervózňovat a tak inklinují k přílišné starostlivosti. Jsou nejšťastnější, když se cítí potřební při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Tato laskavost se však může stát přehnanou a časem působit na ty, který je věnovaná jako dusivé objetí. Drží se stále svých milovaných, přitom se stávají sobeckými a panovačnými, cítí se odmítaní, jsou nedůtkliví a osvojují si postoj „nikdo si neváží co dělám“.Čekanka pomáhá nechat věcem volný průběh, radit a laskavě pomáhat bez očekávání lásky a pozornosti za to. Pomáhá i dětem, které se „přilepí“ a vyžadují neustálou pozornost, které se stávají majetnickými ve vztahu ke kamarádům anebo hračkám.

9. Bílá lesní réva
Clematis vitalba

Bdělost – živost - motivace – žít realitou

Podporuje:
Byt tady a žít teď, schopnost koncentrace, zájem o každodenní život, bdělost a vitalitu, motivaci, schopnost pomoci sám sobě.
Naučíte se:
Uskutečňovat své vize, sny a vlohy, nemyslet stále na budoucnost a lepší časy, sám sobě lépe rozumět, převzít vlastní zodpovědnost, jednat namísto snít, stát oběma nohama na zemi, sledovat, co nám nabídla přítomnost, žít v realitě, sebedisciplíně, pořádku.
Užívá se při:
Pocitu velké vzdálenosti, roztržitosti, lhostejnosti, nevšímavosti, apatii, skonech ke mdlobám které nastávají, dostaneme-li se do těžké situace, duševní nepřítomnosti, pocitu, že se vznáším, namyšlenosti, vzdálení se od reality, zapomnětlivosti – nepozornosti, nezájmu, nedostatku disciplíny, uchylování se do světa fantazie a ke snění s otevřenýma očima, útěku do spánku.

Tento typ lidí je často tvořivé, umělecké povahy, rádi se na něco těší, něco o něčem mohou snít. Mívají proto nedostatečný zájem o přítomnost, poněvadž jejich mysl je plná nadějí a snů o budoucnosti. Mohou se stát nepozornými, nedbalými, zasněnými a roztržitými, jakoby žili ve světě vlastních představ, nedbajíce na to, co se děje okolo nich. Mají sklon i k nedostatečné soustředěnosti a konverzace anebo události, které nejsou dostatečně dynamické se stanou pro ně rychle nudné a ztrácejí o ně zájem.Možno říci, že plamínkový typ člověka poslouchá bez naslouchání, vidí bez dívání a zapomíná, o čem se mluví anebo co mu bylo řečeno.Tento květ se hodí vždy, když se mysl dostane do takovéhoto stavu a pomáhá též při mentálním úniku před skutečností hlavně do usínajícího snění o světě (jako myš z knihy Alenka v říši divů). Je tedy účinný při ztrátě vědomí, mdlobách, při pocitu slabosti či omámenosti, a z těchto důvodů ho obsahuje i záchranný lék (Rescue Remedy 39).

10. Planá jabloň
Malus pumila

Láska k sobě samému – čistění

Podporuje:
Respektování sebe, spokojenost se sebou, přijetí svého zevnějšku, osvobození se od negativních myšlenek, probuzení svých vlastních léčivých sil, schopnost snít, tělesné, duchovní a duševní zdraví, shovívavost k sobě samému.
Naučíte se:
Rozpoznat své vlastní stinné stránky a integrovat je, snést nedokonalost, postavit most mezi ideály a realitou, být na sebe méně přísný.
Užívá se při:
Vysokých ideálech, velikých nárocích na sebe, pocitu, že jsem nečistý, špinavý, sebenenávisti, sebenegaci, potížích brát sexualitu jako přirozenou, velkém smyslu pro pořádek (uklízecí mánie), pedantství, strachu z bakterií, choroboplodných zárodků (nutkání k častému mytí rukou, praní), vysokých morálních představách, perfekcionismu, strachu být pošpiněn, poskvrněn, očistných kůrách a procesech jako jsou hladovky, terapie apod.

Je známa jako „ čistící lék“ a je vhodná vždy při pocitu nečistoty, například při nemoci, zašpinění, dotyku se špinavým předmětem anebo styku s infikovaným materiálem. V takových případech vzniká intenzivní pocit nečistoty a narůstá nutkání zbavit organismus tohoto „jedu“. Někdy je toto nutkání tak naléhavé, že ti, kteří potřebují tento květ se musí stále umývat, neboť jsou přesvědčení, že se jakýmsi způsobem znečistili. Mohou přehnaně dbát o pořádek v domácnosti a být dost úzkostliví i co se týká celkové hygieny, například v restauraci před tím, než začnou jíst si důkladně prohlédnou svůj nůž a vidličku. Jabloň se hodí i tam, kde vzniká pocit hnusu anebo nelásky vůči sobě samému, když je člověku odporný vlastní obraz v zrcadle ; a těm, kteří pociťují odpor k jídlu a jedení, tělesným funkcím, sexu a chorobě.Další vlastností květu je, že nabízí pomoc těm, co mají mysl plnou věcí bezvýznamných na úkor těch důležitých ( např.žena, co se víc zajímala o psoriázu na svých loktech, než o nevyléčitelnou rakovinu, kterou onemocněla).Takovým lidem pomáhá, aby viděli věci v pravém světle. Dr. Bach jej popsal jako květ, který nám pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemáme rádi v našem vědomí anebo na těle.

Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 21:32 
Odpovědět 


11. Jilm
Ulmus procera

Víra – statečnost – naděje

Podporuje:
Důvěru ve vlastní výkonnost, zesílení, odolnost, sebejistotu, smělost, vytrvalost, shovívavost se sebou samým, sebedůvěru, neoblomnost, neochvějnost, umírněné převzetí odpovědnosti.
Naučíte se.
Spolehnout se na pomoc, připustit si, že ne vždy mohu nebo musím vytvořit něco mimořádného, přijímat stejně svou aktivní a pasivní stránku a pochopit smysl blokád, méně si nakládat, brát si jen to, co zvládnete.
Užívá se při:
Přetížení, nespokojenosti se sebou samým, krátkodobé ztrátě odvahy, anebo pocitu, že mohu selhat, blokádách, strachu při zkouškách, náhlém pocitu, že nezvládnu úkol, krátkodobém opuštění sil, malomyslnění, sklíčenosti, pochybách o sobě a vlastní výkonnosti, pocitu vlastní nedostatečnosti.

Květ jilmu je určený těm, kteří najednou zjistí, že tlak a zodpovědnost v práci anebo rodinné povinnosti je začínají pohlcovat a jsou nad jejich síly, při tom v nich vzniká pocit, že jsou vyčerpaní a už na to nestačí. Většinou jsou to schopní lidé a zřejmě mohou zastávat zodpovědné místo, ale když břemeno jejich zodpovědnosti nebo čehokoli jiného začne narůstat, stane se nakonec pro ně obtížné. Jilmový stav může za určitých okolností vést k panice, když se s tím nedokážou vypořádat a ti, kteří tímto způsobem trpí, mají pocit, že už dál nemohou. Obzvlášť vyčerpávající to může být tehdy, když osoba, které se to týká, zastává důležité místo, když jsou její schopnosti a profesionální přístup rozhodující, anebo když je to osoba, na kterou se ostatní spoléhají. Květ pomáhá uspokojit mysl, aby se na problém dokázala podívat z nadhledu, přemýšlela jasně, racionálně a metodicky, čím by se jí vrátila dočasně ztracená sebedůvěra.

12. Hořec nahořklý
Gentiana amarella

Odvaha – víra – důvěra v Boha – úleva

Podporuje:
Důvěru, vytrvalost, pozitivní vypořádávání se se smutkem, osudovými ranami a jinými krizemi, důvěru, že vlastní realitu zvládneme a že nejsme náhodné oběti osudu, optimismus a veselost, veselou mysl a naději.
Naučíte se:
Zvládnout velkou výzvu života, osvobodit se od fixních přestav a rozpoznat potíže jako lekci života a novou šanci, vytrvalosti, pozitivnímu myšlení.
Užívá se při:
Zklamáních, nedostatku odvahy, pochybnostech o sobě, nadprůměrném intelektu, sklíčenosti, negativitě, poraženosti, nedostatku výdrže, nepříznivém obratu (nemoc, ve škole, v léčebném procesu a při všeobecných úkolech), velkém školním neúspěchu, nedostatku sebedůvěry, pesimismu, skepsi, cynismu, depresích z neznámých příčin.

Tento květ je na sklíčenost a skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, např. neúspěch při zkouškách nebo v konkurzu, ztráta zaměstnání a jiné události nebo nezdary, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Hořec pomáhá i tehdy, když vědomí zachvátí po počátečním selhání pochybnost o vlastní schopnosti uspět i tehdy, když má člověk tendenci ztrácet víru. Květ hořce nadnáší ducha a dodává povzbuzení, když je potřebné vytrvat nebo zkusit znova. Pomáhá rozptýlit negativní myšlenky a umožňuje návrat pozitivního postoje, takže člověk místo topení se ve studni pochybností a melancholie, přistupuje ke každé úloze, kterou má před sebou, o mnoho optimističtěji. „Budu úspěšný“ je motto hořce.

13. Hlodaš evropský
Ulex europaeus

Naděje

Podporuje:
Životní odvahu a víru, naděje na zlepšení, uzdravení, radost a bezstarostnost, důvěru v život, naději ve vztahu ke všem problémům a tužbám, duchovní a duševní zdraví, důvěru v použité léčebné metody, naději na naplnění partnerství, manželství, pozitivní sílu myšlenek.
Naučíte se:
Vidět nemoci, potíže a osudové rány jako lekce a získáte více důvěry v Boží vedení Vašeho života, nevzdávat se, aktivně přispět ke svému procesu uzdravování.
Užívá se při:
Velké beznaději a pocitu, že se už nikdy neuzdravíme, problémech s plodností, zoufalství, nedostatku motivace, pocitu, že to nemá smysl, školních problémech způsobených beznadějí, rezignaci, bezmocnosti, slabé vůli žít.

Když je sklíčenost hořce zachycena v zárodku a vhodně léčená, předejde se stavu zoufalství, pro který je vhodný hlodáš. Někdy se však přechod z jednoho stavu do druhého stane tak rychle, že mysl do něj upadne bez varování. Skleslost se rozvine do zoufalství a nemocný začne být tak zoufalý, že ho zachvátí úplná beznaděj. Druhý pokus po trpkém zklamání z neúspěchu se zdá být zbytečný a tato osoba už se o toto nepokusí. Když tito lidé onemocní, vzdávají se naděje na vyléčení a neočekávají, že se jim zdraví vrátí. Jak vyhledají pomoc, stane se to často na naléhání přítele, ale osoba-hlodáše je tak pesimistická, že nevěří, že léčení pomůže. Možná řeknou: „No, zkusím to, když chceš, ale nemyslím si, že mi to pomůže. Nic mi nepomáhá, tak na co se namáhat.“ Když však tito lidé dají šanci hořci, začne se jim vracet naděje. Pozvedne je z beznaděje a pomůže uvědomit si, že ještě neztratili všecky šance a vyhlídky.

14. Vřes obecný
Calluna vulgaris

Vzájemný kontakt - naslouchání

Podporuje:
Distanci, držet se zpátky, zlepšení v mezilidských vztazích, učit se odříkání, vyrovnání mezi braním a dáváním, zodpovědnost k sobě.
Naučíte se :
Nevynucovat si lásku, být také v pozadí, dát prostor jiným, uvolnit se, naslouchat, umění být sám, mít více rádi sebe, nechovat se jako „chudáček malé dítě“, cítit se v bezpečí.
Užívá se při:
Osamělosti, upovídanosti, strachu nebýt milován, přehnané potřebě pozornosti, nedostatku odstupu, oddanosti, velké duševní nouzi, nutkání neustále mluvit, nedostatku zájmu o druhé, potřebě být neustále středem pozornosti, neustálém mluvení o sobě, svých nemocech a problémech, hypochondrismu, sobectví, postoji obětního beránka, sebelítosti, nedostatku vcítění se, skonech využívat druhé ke svému prospěchu, vztahovačnosti.

Vřesoví lidé vyprávějí jako verklík (stále, rychle). Dr. Bach je nazval shovívavě neodbytnými, protože rádi při rozhovoru přijdou až k vám a vyprávějí vám často až do tváře. Stejně se vás rádi dotýkají, šťouchají do vás nebo drží za ruku, aby si udrželi vaši pozornost. Velmi rádi vyprávějí o sobě, své rodině a přátelích, a když onemocní, nebudou vyprávět o ničem jiném, než o své chorobě. Jejich publikum se jen těžko může zapojit do konverzace, a když to zkusí, jen to vřesovým lidem poslouží jako podnět na vyprávění dalšího příběhu ze svého života! Neradi zůstávají sami, to jsou nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých, odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Z tohoto důvodu se jim druzí lidé radši vyhýbají a následkem toho zůstávají sami osamělí (např. vesničan, který byl takovým typem…“jak vás uviděl přicházet, sesedl z kola, opřel ho o živý plot a pustil se do dlouhého rozhovoru. Vyprávěl vám o svém kataru, křečových žilách, potížích v zažívání a jak jste se pohnuli směrem od něho, uchopil vás za ruku a říkal, ale musím vám ještě říci toto…“. Nakonec se dostal k tomu, aby se zeptal, jak si má vyléčit vyrážky na rukách. Samozřejmě dostal vřes a postupně se začal zajímat o ostatní lidi, místo vyprávění o sobě, naslouchat jiným. Lidé ho začali mít rádi a jeho vyrážky zmizely.“) Vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy a chorobami, když se mysl nedokáže zaobírat ničím jiným. Tento květ pomáhá nemocnému odpoutat svojí mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života pulzujících okolo.

15.Cesmína ostrolistá
Ilex aquifolium

Láska a důvěra.

Podporuje:
Lásku k bližním, schopnost milovat, důvěru, že život dává všem stejnou šanci, porozumění pro druhé, lepší vztahy se sourozenci, náklonnost, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit, společenské vztahy.

Naučíte se:
Konstruktivně se přít, dělit se s ostatními, láskyplnému chování, reagovat méně urážlivě, otevřít své srdce, být vnímavější k potřebám druhých, uvolnit se.
Užívá se při:
Žárlivosti, závisti, zlosti, vztahovačnosti, pocitech nenávisti, lakotě, rivalitě, vzteku, zatrpklosti, agresivitě, odporu, destruktivnímu chování, zatvrzelosti, negativních pocitech, zklamání láskou, zášti, sobectví, hněvu, násilnictví, hádavosti, škodolibosti, pohrdavosti, nedůvěřivosti, pocitu, že mě nikdo nemá rád, pocitu, že druhým je nadržováno.

Lehce podléhají různým názorům a vlivům. Tento květ je na žárlivost,závist, nenávist, pomstu a podezřívavost. Tyto emoce jsou silné a palčivé a dokážou podnítit výbuch zlosti. (cesmína je vhodná na mnohem výbušnější emoce ne při vrbě 38). Podle toho o jakou osobnost se jedná, tyto pocity se mohou anebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti; když nedokážou své emoce ovládat a obávají se, že se dopustí násilí, je třeba jim přidat ještě květ slivoně (6). Mezi cesmínové emoce může patřit též hněv. Hněv může však pramenit z různých stavů mysli jako je znechucenost (sporýš31), agresivita (víno 32), netolerantnost (buk 3), netrpělivost (netýkavka 18), proto je nutné uvážit jeho příčiny a důvody, abychom mohli určit, zda je cesmína ten nejvhodnější květ.

Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 21:34 
Odpovědět 


16. Zimolez kozí list
Lonicera caprifolium

Odpoutat se od minulosti – život v přítomném okamžiku.

Podporuje:
Odpoutání se od uplynulého, uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů, vykročení do budoucna s plnou důvěrou.

Naučíte se:
Žít tady a teď, minulé příliš neglorifikovat, nechat za sebou dramatické časy a zážitky, vzdát se starých zásad, integrovat zkušenosti z minulosti, odpoutat se od vztahů, zaměstnání, bytu apod., smířit se s minulostí.
Užívá se při:
Nostalgií, útěku do minulosti, touze po domově – především u dětí, vyhýbání se realitě, touze po minulém čase, ztuhlosti, přestěhování, rozchodu s partnerem, odchodu do důchodu, začátku školní docházky, nástupu do mateřské školky, lpění na minulosti.

Nedostatek zájmu o přítomnost. Ti, co patří k tomuto typu lidí, ztrácejí větší část života tím, že se příliš zabývají vzpomínkami , ať už veselými nebo smutnými. Lpí na minulosti, ne vzpomínkách na své dětství, touží po domově, litují svoje chyby a promarněné příležitosti a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na staré dobré časy, chtěli by, aby věci byly takové jako byly předtím.Často je slyšíte říkat „kdyby aspoň…“Takový stav může lehce vyústit do ztráty zájmu o každodenní dění. Vzpomeňte si na mentální únik před realitou u lidí plamínku (9), kteří sní o budoucnosti – lidé zimolezu unikají do minulosti. Květ může pomoci těm, co utrpěli bolestnou ztrátu, když je mysl plná vzpomínek na blízkou osobu, kterou ztratili. Zimolez pomáhá zaměřit se na šťastné a příjemné vzpomínky a neztratit smysl pro přítomnost. Nakonec život jde dál! Někdy jsou vzpomínky nepříjemné a rušivé, mohou znepokojovat mysl živým odrazem nešťastné nebo traumatické zkušenosti. Může to mít odezvu i ve spánku a vyvolávat opakované sny nebo noční můry. Zimolez pomáhá soustředit se na přítomnost a dívat se na minulost z nadhledu, to umožňuje uplatnit užitečné zkušenosti, vyvolat kdykoliv některou příjemnou nebo láskyplnou vzpomínku bez toho, aby dominovala našim myšlenkám.

17.Habr obecný
Carpinus betulus

Radost – vitalita – bdělost

Podporuje:
Veselost, živost,radost z každého dne, zájem o život, elán, sílu, svěžest, duševní čilost, překonávání zátěže všedního dne, spojení srdce a rozumu, kreativitu, spokojenost.
Naučíte se:
Radostně začínat nový den, něco změnit, když stal všední den monotonní, zvládat denní povinnosti, najít svůj úkol, lépe rozeznávat a uspokojovat tělesné potřeby.
Užívá se při:
Nespokojenosti, apatii, především ráno, duševní únavě, přetíženosti, přepracovanosti, stavu vyčerpání, unuděnosti, frustraci, fádním životě, únavě, zátěži, slabosti, nechuti se vůbec pohybovat, pochybách o vlastní výkonnosti, přílišném zdůrazňování intelektu, nedostatku kreativity, pocitu, že nestačím na všechny denní povinnosti.

Tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokážou postavit k tomu, co je čeká anebo se nedokážou nadchnout pro úlohu nebo povinnost, kterou musí splnit. Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únavu z přepracování – ta vyžaduje květ olivy 23 – ale spíš duševní únavu při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat. Způsobuje otálení a letargii, takže práce, která kdysi přinášela radost se stává nepříjemnou povinností. Připomíná známé „pocity v pondělí ráno“, a jak se pustíte do práce a děláte svojí obvyklou činnost, pocity zmizí.

18. Netýkavka žlaznatá
Impatiens glandulifera

Trpělivost – čas – vnitřní klid.

Podporuje:
Vnitřní klid a mírnost, lepší hospodaření s časem, který máme k dispozici, trpělivost se sebou samým i s druhými, shovívavost s pomalejším tempem druhých, zdrženlivost, opatrnost, laskavé zacházení s předměty.
Naučíte se:
Nechat sobě i druhým čas, láskyplně zacházet se sebou samým i jinými, být pomalejší, lépe porozumět příčině vaší netrpělïvosti, žít více do hloubky než do šířky, život více vychutnávat.
Užívá se při:
Velké netrpělivosti, enormním tempu, rychlé mluvě, chůzi, rychlém jednání, rychlém jídle, uspěchanosti v rozhodnutích, horečním shonu, vnitřním neklidu, roztržitosti, podrážděnosti, tlaku, těkavosti, stresu, neúnavnosti a nepokoji, sklonech k útěku před sebou samým, hyperaktivitě, strachu něco zmeškat, chaotické energii, velkém napětí, vyčerpání, vysílení, nervozitě, záchvatech zuřivosti, prchlivosti, brutalitě, bezcitnosti, pocitu, že vyskočím z kůže, impulzivitě, neposednosti u dětí.

Jak naznačuje její jméno – netýkavka, je vhodná při netrpělivosti a podrážděnosti. Lidé s takovou povahou mají sklony rychle myslet i konat. Všecko dělají okamžitě, nedokážou čekat. Takoví lidé se chovají dost příkře k lidem pomalým dokonce někdy dokončí za ně větu nebo se pokoušejí dokončit jejich práci. Lidé netýkavky bývají nepokojní, nedočkaví a podrážení. Rychle se pohybují a vyprávějí, prozrazuje je i řeč těla – při své unáhlenosti si roztržitě s něčím pohrávají, často se dívají na hodinky, pomalu se přesouvají směrem ke dveřím. Tento květ jednoduše pomáhá znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radosti života. Květ je vhodný vždy , když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost a květ je prospěšný i lidem jiného charakteru, když u nich převládá tento druh myšlení. Je pro svůj uklidňující účinek při traumatu způsobeném určitým stupněm mentálního podráždění i součástí záchranného léku.

19. Modřín opadavý
Larix decidua

Sebedůvěra – kreativita
Podporuje:
Důvěru ve vlastní schopnosti, schopnost vyjádřit se, skok do nového, odvaha, radost ze sebe sama a svých talentů, sebevědomí, kreativitu, spontánnost, odvahu k úspěchu.
Naučíte se:
Více se věřit, najít přístup k vlastnímu potenciálu, možnostem, objevit v sobě umělce, s důvěrou se postavit životním výzvám, mít rádi sebe sama takové jací jste.
Užívá se při:
Pocitech méněcennosti, přeceňování druhých, sklíčenosti, strachu ze selhání, pochybách o sobě, pocitu vlastní nedostatečnosti, vědomém snižování vlastních schopností, frustraci, nejistotě, školním a zkouškovém strachu jejichž podkladem je nedostatek sebevědomí, neustálém srovnávání se s ostatními, očekávání neúspěchu.

Červené květy na ohnutých větvích modřínu mají pomoci těm, kterým chybí sebedůvěra. Modřín je pro lidi, kteří si nevěří a i když snad mají schopnosti a předpoklady, stojí v pozadí a nechají jiné, aby zaujali jejich místo. Následkem toho si nechají ujít mnohé životní příležitosti, protože nemají dost sebedůvěry. Jak se jim naskytne nějaká příležitost, obyčejně řeknou „to bych asi nezvládl“, jsou plní pochybností o vlastních schopnostech a strachu ze selhání. Kontrastuje to s povahou lidí typu voskovky (5), kteří věří ve své schopnosti splnit určitou úlohu, ale tak pochybují o svém úsudku, že jí odkládají a často se do ní ani nepustí. Dr. Bach říkal „ vrhněme se do života. Jsme tu pro to, abychom získali zkušenosti a poznatky a naučíme se jen málo, jak se nepostavíme vůči realitě a nebudeme se snažit ze všech sil“. Květ modřínu pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli trochu smělejší a též se mohli vrhnout do života.

20. Kejklířka skvrnitá
Mumulus guttatus

Statečnost – naděje – důvěra – odvaha
Podporuje:
Sebejistotu, odvahu postavit se čelem všem výzvám života, vnitřní sílu, odvahu, připravenost k riziku.
Naučíte se:
Překonávat strach, nervozitu a plachost, udělat to, co je nutné, důvěřovat zdaru svých plánů, porozumět svému strachu a objasnit jej.
Užívá se při:
Strachu o svoji existenci, strachu z autorit, pojmenovaném a pochopitelném strachu, nejistotě, nervozitě, přílišném „držení se zpátky“, strachu a nervozitě hovořit před větším počtem lidí, strachu z nemoci, smrti, neštěstí, nehod, strachu ze ztráty pracovního místa, bolesti apod., strachu, že selžeme, něco nedovedeme, že se dopustíme chyb a omylů, nenajdeme žádného partnera, strachu ze zkoušky, trémě, strachu z agrese a ze silných citů, potížích s učením způsobených strachem.

Léčí strach ze známých věcí – strach z onemocnění, chudoby, samoty, cestování, smrti nebo zranění – strach z každodenního života. Květ pomáhá při obavách lidem jakékoliv povahy. Jedna stránka kejklířky však odpovídá určitému typu osobnosti. Lidé s touto povahou jsou plaší, nervózní, stažení a často se obávají jiných. Necítí se dobře mezi lidmi, které neznají a často se v jejich přítomnosti červenají nebo zajíkávají. Nemají rádi společenské setkání, protože neradi vzbuzují pozornost a mají pocit, že jejich nevázanost druhé zastrašuje. Květ pomáhá plachým a ostýchavým lidem, aby nabrali odvahu a čelili strachu. Jejich strach se potom zmírní přesně tak, jako když v tmavém strašidelném pokoji rozsvítíme světlo.

21. Hořčice rolní
Sinapis arvensis
Výdrž – nalezení smyslu – přeměna – metamorfoza – ulehčení – útěcha
Podporuje:
Novou životní sílu, odvahu, schopnost vydržet a nevzdávat se v období deprese, poznání, že v bolesti a utrpení je šance poučení a přeměny, poznání, že deprese jsou upozorněním nebo voláním duše po změně.
Naučíte se:
Vydržet a unést vaše zoufalství a duševní tíseň, rozpoznat a vnímat netušené možnosti života, přinést do tmavé fáte vašeho života trochu více humoru a lehkosti, důvěřovat „procesu smrti a zrození“.
Užívá se při:
Depresích, jejichž příčina není známa, nezájmu, sklíčenosti, lhostejnosti, otupělosti, pokleslosti na mysli, beznaději, nedostatku síly k dalšímu životu, nechutenství, uzavření se do sebe, smutku, že další život ztratil smysl, depresivních stavech v pubertě, krizi středního věku.

Hořčice je květ na ten druh deprese, která člověka obklopí jako tmavý oblak a zakryje slunce a radost ze života. Nálada se změní na melancholické trápení a srdce je těžké jako olovo. Lidé, kteří trpí na stavy, které léčí hořčice, jsou velmi nešťastní, ale když se jich zeptáte, proč seč tak cítí, sami neznají důvod. Často říkají, že mají všechno, co si přejí, milující rodinu, pohodlný domov, dovolené, žádné finanční problémy, a přeci se cítí tak mizerně a sami nevědí proč. Ale hořčičná deprese nikdy nemá příčinu. Nálada klesne bez zjevného důvodu, zůstane taková celé dny, týdny ba i měsíce, až se najednou zvedne přesně tak jako klesla, až na to, že ten stav se vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu. Květ pomáhá rozptýlit tmavý oblak, který zastínil život

Pavla A.# Zasláno: 5.11.2007 21:36 
Odpovědět 


22. Dub mohutný
Quercus robur
Ustoupit – uvolnit
Podporuje:
Vyrovnání mezi přijímáním a dáváním, obnovení ženské, pasivní stránky, připuštění se slabosti, poznání, že odnímáním problémů a břemen z druhých je oslabujeme a dokonce zbavujeme svéprávnosti.
Naučíte se:
Přebírat zodpovědnost za sebe a své skutky a nikoliv za druhé, důvěřovat, že se nemusíte o vše starat, zachovávat míru, být hravý a uvolněný, méně se vyčerpávat, dopřávat si více klidu a odpočinku, být k sobě shovívavější a něžnější, rozpoznávat, že v mnoha případech je neudělat nic pravá a jediná pomoc, také jednou to vzdát.
Užívá se při:
Velkém duševním a tělesném zatížení, zoufalství, přehnané výdrži přes nadměrné zatížení a vyčerpání, sklíčenosti, zarputilosti, pocitu, že bez odpovědnosti a výkonu nemohu být důležitý, přepracovanosti, velkém vědomí povinnosti a odpovědnosti, vyčerpání vlastních sil, pocitu, že se zhroutím, neúprosnosti k sobě sama, pocitu být neúprosný a vše dělat lépe, než ti ostatní.

Lidé tohoto typu mají velmi málo negativního – jsou to bojovníci, nevzdávají se naděje a nepodléhají nepřízni osudu. Jsou pevní a spolehliví, přesně jako dub a ostatní si často chodí k dubu pro radu a útěchu. Když onemocní nebo se stanou jinak nezpůsobilými, budou bojovat bez ohledu na to, že jejich tělo volá po odpočinku. Takové omezení považují za překážku. Jednoduše si vyhrnou rukávy a dají se do toho! Ale někdy tito lidé mohou věci přehnat, a přestože ignorovali varovné signály únavy a bolesti, pak zjistí, že už nemají sílu. Cítí se proto nešťastní a nahněvaní na sebe a právě teď jim květ dubu pomůže novu získat síly.

23. Oliva
Olea europea
Porozumění tělu – síla – regenerace
Podporuje:
Zotavení po velkém tělesném a duševním zatížení, uvědomění si vlastních hranic a zátěže, proudění životní energie, vitalitu, uvolnění, vnitřní klid.
Naučíte se:
Nalézt pravou míru v nasazení pro sebe a druhé, přes zatížení se nezříkat vlastních potřeb, dovolit si více odpočinku, také jednou říci NE, hospodárněji zacházet s vlastními silami, cítit vnitřní zdroj sil:
Užívá se při:
Nedostatku sil, nadměrném tělesném a duševním vyčerpání, nespavosti z přepracovanosti a vysílení, velké školní zátěži ve zkouškovém období, přetížení z rychle za sebou následujících osudových ran, nemoci členů rodiny, oslabování vlastního zdraví, poruchy spánku, těžké nebo rychlé za sebou následující porody.

Tento květ je na vyčerpanost, nemocní jsou jakoby vyždímaní z energie, cítí se velmi unavení a nemohou dál. Olivová únava se liší od habrové (17), protože olivoví lidé jsou unavení z přepracovanosti a přílišné námahy. Habroví lidé se nedokážou nadchnout ani natolik, aby začali pracovat. Jak se náhle jejich síly tímto způsobem vyčerpají, život sám se stává pro olivové lidi těžkým a nakonec se z něho vůbec netěší. Když se dostanou do tohoto stavu, oliva jim pomůže obnovit a doplnit ztracenou energii.Pomáhá také těm, kteří se připravují na zkoušky a těm, kteří jsou zapojení do složité a namáhavé duševní práce, jako těm, kteří jsou fyzicky vyčerpaní. Doporučuje se užívat i v rekonvalescenci, když je pacient slabý a unavený.

24. Borovice lesní
Pinus sylvestris
Uvolnění se z pocitu viny – sebeúcta – právo na existenci
Podporuje:
Pocit, že jsem vítán a mám právo na život, pozitivní rozebrání a diskusi na téma „mé provinění, má vina“,osvobození se od povinnosti plnit co se ode mne očekává, odloučení se od rodičů, lásku k sobě samému, nesugerovat si pocity viny.
Naučíte se:
Připustit se větší práva, nepřipustit nespravedlivé zacházení, nedomýšlet si něco jiného, rozvinout vědomí vlastních hodnot, nepředhazovat si stále něco, přijímat se takoví jací jste, postavit se svým pocitům viny, že dělat chyby je lidské, umět se sama sebe vážit.
Užívá se při:
Silných pocitech viny, stálém předhazování si něčeho, sebe zatracování, vysoké náročnosti na sebe, masochismu, sebetrýznění, nedostatku sebevědomí, častém špatném svědomí, pocitu zodpovědnosti za chyby a selhání druhých, stydlivosti, přemrštěné skromnosti.

Vhodná na pocity viny. Může se táhnout z minulosti a postižený ji nosí v sobě dlouhé roky nebo ji může způsobit nedávná událost. Tento květ často potřebují ti, kteří se cítí vinní i za chyby jiných a vždy se omlouvají. Jsou plní výčitek svědomí a vyčítají si to i tehdy, když neudělali nic špatného.

25. Kaštan červený
Aesculus carnea
Mírnost – důvěra
Podporuje:
Zbavení se strachu o druhé, pozitivní myšlení, důvěru, že každý člověk má svou vlastní boží ochranu, a proto se nemusí „starat“ o druhé.
Naučíte se:
Odpoutat se os svých bližních a důvěřovat, že se ochrání sami, získat zdravý odstup od problému druhých, pochopit, že přílišná starost o druhé je pro ně zatěžující, pozitivně myslet, rozpoznat, že kvůli vašemu strachu se může naplnit vaše negativní očekávání.
Užívá se při:
Přehnaném strachu a starosti o druhé, potřebě kontrolovat příbuzné, vměšování, negativních očekáváních, „může se stát něco zlého“, ovlivňování, obětování se pro druhé.

Tento květ pomáhá těm, kteří se bojí, že se jejich milovaným něco přihodí. Je přirozené, že se obáváme, když jsou děti poprvé z domova nebo když náš partner musí daleko cestovat, však pro lidi tohoto květu takový strach přesahuje rozumnou míru a začínají se zoufale obávat, že se jim přihodí neštěstí, že dostanou zápal plic , když se dostatečně neoblečou, že jejich partner bude mít nehodu a nemůže se uklidnit, dokud se jejich milovaní nevrátí opět domů. Tito lidé se nebojí o sebe, jejich obavy se týkají zdraví a bezpečnosti své rodiny. Protože se velmi bojí a dělají se starosti, mají sklon trápit se a rozčilovat stejně jako typ čekanky, ale jejich láska se nestává sobeckou a vlastnickou. Čekankoví lidé často zahrnou své milované velkou láskou a starostlivostí, až jim je to na obtíž. Takové obavy mohou vést k podobnému strachu u dětí a tak je ochudit o jejich přirozené sebevědomí. Kaštanový květ pomáhá těmto lidem, aby se zbavili strachu a aby lásku a starostlivost o rodinu viděli skrz obzor racionálního myšlení a skutečné situace.

26. Devaterník penízkovitý
Helianthemum nummularium
Uklidnění v krizi
Podporuje:
Uklidnění během akutního strachu, statečnost, důvěru v boží ochranu, ochranu při velké senzibilitě a otevřenosti, zklidnění v oblasti solar plexu.
Naučíte se:
Nebrat si to tak, při katastrofách a v náhlých případech zachovat klid, adekvátně reagovat na těžké situace.
Užívá se při:
Strachu, který můžeme pojmenovat nebo při strachu iracionálním, sklonech k panice, kde jiní by reagovali jen se strachem, ztrátě orientace, přehnané reakci, dramatizování situací, symptomech strachu jako třes kolen, náhlé pocení či mdloby, silné depresi, silném zčervenání nebo náhlém zblednutí, koktání, neschopnosti promluvit, pocitech ochromení strachem, strašidelných snech, neklidném spánku a nočních můrách.

Tento květ je na panický strach, hrůzu, paniku. Nemusí být vždy založený na rozumném důvodu a přesto je velmi reálný. Ti, kteří trpí takovými stavy mysli jsou skutečně vyděšení a mohou se třást nebo potit strachy. Tento strašný strach může být výsledkem děsivé nehody, způsobující hrůzu z cestování, vážné operace, hospitalizace apod. Devaterník je vhodný ve všech těchto případech a pomáhá jak dětem tak i dospělým, které trápí děsivé sny. Nezaměňujte si ho s kejklířkou (20), květem na všecky známé stavy strachu. Jak strach vyvolá paniku nebo hrůzu, tehdy je vždy vhodnější květ devaterníku.

Pavla A.# Zasláno: 6.11.2007 08:37 
Odpovědět 


27. Voda z léčivých pramenů
Rock water
Spontánnost – flexibilita – mírnost
Podporuje:
Čilost, pružnost, mírnost, ženskou stránku u muže a ženy, umění ustoupit, toleranci, měkčí a pasivnější stránku v nás, tok naší energie, vnitřní uvolnění a svobodu, něžnost.
Naučíte se:
Být k sobě a druhým povolnější, shovívavější a klidnější, chápat, že vnitřní vývoj se nedá vynutit vnější námahou a aktivitou, nechat se s důvěrou unášet proudem života, že bez lásky k sobě a druhým duše „schne a tuhne“.
Užívá se při:
Přísnosti k sobě a druhým, tvrdosti, rigiditě, neohebnosti, nátlaku, tuhosti a ulpívání na principech, přehnané ctižádosti, fanatismu, velkých morálních požadavcích, přísných výchovných metodách (otužování dětí), velké disciplíně a nemilosrdnosti vůči sobě a druhým, účelové orientaci, strnulosti, bezcitnosti vůči sobě a druhým, tělesné prkennosti, sebezapření.

Lidé s touto povahou jsou na sebe tak přísní, že dokážou žít podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky založení nebo řídit svůj život podle jiných vysokých ideálů a ve snaze jich dosáhnout se ubírají přesně vytyčenou cestou a za každé vybočení se přísně trestají. Ve všem, co dělají dbají na dokonalost. Nemají rádi lajdáckost a lenivost. Nedostatky jiných však nekritizují otevřeně, ale hrají si na mučedníky, ukazujíce svůj nesouhlas tak, že slouží druhým jako následováníhodný příklad. Jsou upjatí a pyšní na svůj strohý životní styl. Nikdy by tento květ nepotřebovali, kdyby se jejich normy nestaly tak krutými a neoblomnými, že si jimi odepírají i tu nejmenší radost ze života. Může to vést k velkému napětí, výčitkám a neštěstí. Voda pomáhá těmto lidem, aby se stali shovívavějšími a méně přísnými.

28.Chmerek roční
Scleranthus annuus
Rozhodnost – schopnost rozlišování – rovnováha – vyvážení
Podporuje:
Nalezení vlastního středu, vnitřní vyrovnání, rovnováhu, srozumitelnost, rozhodnost, vyrovnání mezi dvěma extrémy jako: nebetyčně jásající – k smrti zasmušilý, velký hlad – nechutenství, přísnost – nadměrná poddajnost, měkkost – tvrdost, apatie – přehnaná živost, vyrovnanost.
Naučíte se :
Důvěřovat vlastním rozhodnutím, lépe zacházet s vlastní energií, být vyrovnanější, cítit, co chcete a uskutečňovat to, reagovat spontánněji.
Užívá se při:
Frustraci, váhavém jednání, náhlých změnách nálad, nevyrovnanosti, nerozhodnosti, náladovosti, nevypočitatelnosti, nejistotě, labilitě, neklidu, nespolehlivosti, nestálosti, těkavosti, rychlé změně mínění, vrtkavosti, nestálosti.

Tato malá rostlinka pomáhá těm, kteří trpí citovými těžkostmi způsobenými nerozhodností. Tito lidé se nedokážou rozhodnout mezi dvěma věcmi ať už v každodenním životě nebo když se jedná o důležité rozhodnutí. Toto dilema vzniká kdykoliv si mají z něčeho vybrat. Když nakupují a uvidí dvě pěkné košile, dovedou strávit mnoho času prohlížením jedné i druhé ve snaze se rozhodnout, která se jim víc líbí. I když si nakonec vyberou, stále mají pochybnosti, jestli si vybrali dobře. Mohou váhat u pokladny, vrátit se a položit košili zpátky do regálu a za pět minut si ji znovu vzít, že se nakonec rozhodnou, že si ji koupí. Takový „ping-pongový“ stav mysli způsobuje těmto lidem duševní trauma. Většinou se nesvěřují se svými těžkostmi jiným lidem jako to dělá typ olověného kořene (5). Bojují se svou nejistotou což může být pro ně velmi unavující a vyvolávat duševní podrážděnost. Květ chmerku pomáhá těmto lidem zaměřit svoje myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí. Tento květ je vhodný a při proměnlivých náladách. Hodí se vždy, když dochází k prudkým změnám nálady – opakují se stavy radosti a pláče, laskavosti a hněvu atd. Květ je vhodný i při nevyvážené povaze, když mysl neví, kudy se ubírat. Pomáhá i při nevolnosti z cestování, když vozidlo příliš natřásá.


29. Snědek okoličnatý
Ornithogalum umbellatum
Regenerace po traumatizujícím zážitku
Podporuje:
Klid a trpělivost během nehod a překonávání traumatizujících událostí, špatných zpráv, všeobecně nebezpečných situací, osudových ran apod., srozumitelnost, duchapřítomnost, vyrovnání se se šokem harmonizaci těla, ducha a duše po traumatu.
Naučíte se :
Pochopit smysl osudových zážitků, zvládnout je a učit se je přijmout, rychle a adekvátně reagovat a poznat, co musíme učinit v krizové situaci.
Užívá se při:
Šoku, krizi, duševních bolestech, obavách a starostech, zablokování životní energie, duševně nezpracovaných příhodách z minulosti i přítomnosti, velkém úleku, teroru, zděšení, hrůze, potlačených zážitcích, které zasahují daleko zpátky do minulosti, chronických onemocněních a bolestech, jejichž léčení bylo dosud neúspěšné a způsobených nezpracovanými zážitky šoku.

Květ je vhodný vždy při duševním otřesu a traumatických stavech např. při nehodě, nepříjemné zprávě nebo při děsivém pohledu. Při bolestivé ztrátě blízkého pomáhá překonat žal a zmírnit bolest a smutek. Někdy je těžké vyjádřit utrpení, které prožíváme při ztrátě blízkého, chce se nám plakat, ale slzy nepřicházejí. Snědek pomáhá překonat tento stav a osvobodit mysl od smutku. Duševní otřes může přetrvávat a projevit se různými způsoby někdy i mnoho roků po příčinné události. I když hledáme lék na jiné těžkosti, ale došlo k otřesnému zážitku, který může být příčinou problémů, je vhodné současně použít chmerek. Když můžeme šok léčit okamžitě, negativní účinek traumatického stavu se zmírňuje. Proto je chmerek jedním z pěti květů, které dr. Bach zahrnul do záchranného léku.

30. Kaštan jedlý
Castanea sativa
Zemři a povstaň – transformace
Podporuje:
Důvěru v Boha, schopnost vytrvat, víru v Milost, důvěru ve vlastní vnitřní světlo, novou životní odvahu, odevzdání se vlastní vnitřní přeměně.
Naučíte se :
Svěřit svůj žal někomu jinému, důvěřovat, že jestliže je nouze nejvyšší, pomoc je většinou velmi blízko, vydržet těžké období, postavit se této výzvě a z krize se něco naučit, připustit a neodmítnout kompetentní pomoc.
Užívá se při:
Velkém smutku, zoufalství a utrpení, bezvýchodné situaci, pocitu, že je to již k neunesení, beznaději, bezmocnosti, velké duševní lítosti, žalu, bolesti a starostech, depresích, selhání všech vlastních sil a možností, velké vnitřní prázdnotě a tmě, „nejtmavější noci v duši“.

Tento květ je na mučivou duševní úzkost, pocit úplného zoufalství, když není světlo na konci tunelu. Těm co mají takové stavy se zdá, že v životě jim už nic nezůstává a jsou takoví smutní, zlomení a zubožení, že si mohou přivodit fyzické těžkosti. Cítí se nešťastní, že si někdy přejí zemřít i když o sebevraždě vážně neuvažují, neboť nevěří, že smrt by je mohla vyléčit z jejich bolesti. Nenacházejí východisko ze své vnitřní temnoty a život jim nepřináší žádné potěšení. Kaštan pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a navrátit víru. Horizont se začíná rozjasňovat, do jejich života se vrací naděje a jejich trápení se končí.

31. Sporýš lékařský
Verbena officinalis
Zdrženlivost – odměřenost – uvolnění
Podporuje:
Vysílání pozitivního vědomí, klid, pochopení, že k dosažení jednoho cíle existují různé cesty, odpoutání se, propuštění, poznání, že misionářské chování vůči okolí jej mobilizuje a vyvolává v něm odpor a tím věci škodí.
Naučíte se:
Využívat v životě více mírnosti a klidu, méně se vyčerpávat, nechat ostatním jejich pravdu a přesvědčení, něco nabídnout spíše než diktovat, láskyplnému upozornění místo přemlouvání, nechat druhé najít jejich vlastní ideály, důvěřovat a odpoutat se, opustit, když nastoupí překážky, rozpoznat, že velké ideály a cíle jsou dosažitelné jen s klidem, rozvážností a důvěrou.
Užívá se při:
Přehnané starostlivosti o druhé, přehánění, tlaku, velkém vnitřním neklidu, nepokoji, euforii, přehnané aktivitě, pocitu, že všechno umím nejlépe a fixních představách, co ostatní mají dělat, aby byli zdraví a šťastni, silné umíněnosti, zarputilosti, zarytosti.

Lidé tohoto typu jsou velmi principiální a řídí se vysoce mravními zásadami. Když jsou konfrontovaní se situací, která je v rozporu s jejich ideály, cítí povinnost vyjádřit svůj názor. Přitom usilují přesvědčit a získat si své posluchače. Stejně jako lidé typu vody skalní (27) patří k perfekcionistům, ale víc se zajímají o podporu a růst druhých – obvykle těch, co prohrávají nebo nemají stejné práva – než o sebe samé. Lidé typu sporýše se vážně zajímají o takové oblasti života jako je životní prostředí, politika, náboženství, hlad ve světě, bydlení a chudoba, a jejich zájem často vyúsťuje do aktivit v rámci nátlakových skupin – píší poslancům, zúčastňují se demonstrací a podobně. To je zároveň uvolňuje. Jak nemohou najít způsob jak uplatnit svou životní sílu a úpornost, stávají se znechucení a nespokojení. Sporýšoví lidé mají sklon k neustále aktivitě, k stálému pohybu, obvykle pracují současně ve více zaměstnáních a jejich mysl je už dopředu zaměstnaná tím, co mají nejblíže udělat. Mají rádi náročné úlohy a umí se celkem zanítit, ale vzhledem k jejich povaze se tak vloží do svých záměrů, že nejsou schopní oddychovat a pociťují neustálé napětí, jakoby žili stažení pružným obvazem. Květ sporýše jim pomůže polevit, takže dokážou odpočívat a regenerovat své síly.

32. Vinná réva
Vitis vinifera
Ohleduplnost – sloužit a dát prostor
Podporuje:
Moudré a smysluplné využití vlastní moci a síly, „držení se zpátky“ a poskytnutí prostoru také ostatním. Pozitivní autoritu a vedení.
Naučíte se :
Sloužit místo ovládat, využít sílu a moc skrytou ve vás pro dobro lidstva, těšit se z úspěchu druhých, vzdát se potřeby být vždy středem pozornosti, respektovat život a prostor druhých, dát svobodu, volnost, vašim příbuzným a podřízeným nechat právo na sebeurčení, důvěřovat ostatním.
Užívá se při:
Touze po dominanci, svéhlavosti, tyranii, útlaku, vykořisťování druhých, aroganci, povýšenosti, „macho“- chování, bezohlednosti, touze po moci, neohebnosti v chování, časté hádavosti, bezcitnosti, mentorování, panovačnosti, velikášství.
Vinná réva je pro lidi sebevědomé, vlivné, vhodná pro vůdce a vládce. Dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Jsou ctižádostiví a odhodlaní, dovedou se s jistotou vypořádat se životními problémy. V pracovním týmu se ujímají vedení, řídí a usměrňují s nespornou přesvědčiv

Pavla A.# Zasláno: 6.11.2007 08:44 
Odpovědět 


33. Ořešák vlašský
Juglans regia
Prolomení - nový začátek - porod
Podporuje:
Uskutečnění toho, co jsme si určili, chrání nás před negativními vlivy, uvolnění, osvobození se od starého a ponoření se v nové, duševní proces „zemřeš a budeš“, tělesný porod, růst zoubků u malých dětí a výměna mléčných zubů u větších dětí, nesmlouvavost, přímočarost, důslednost.
Naučíte se :
Dodržovat svá předsevzetí, zvládnout „průlom“, zůstat věrný sám sobě, podniknout potřebné kroky, nenechat se ovlivnit názory druhých.
Užívá se při:
Podléhání vnějším vlivům, obavách z názorů a úsudků druhých, sklonech přijímat negativní a oslabující energie od ostatních (např. při terapeutických rozhovorech, masážích a ostatních ošetřeních), kolísavosti, nestálosti, váhavosti, otálení, novém a těžším období v životě jako nástup do mateřské školky, školy, pubertě, odloučení, odchodu od rodičů, rozvodu, odchodu do důchodu, duševních problémech v těhotenství.

Ořech je květ změny.Pomáhá těm, co mají problémy zdomácnět v novém prostředí, v novém zaměstnání, v nových podmínkách, v cizí zemi nebo v novém bydlení. Pomáhá překonat spojitost s minulostí, aby život získal opět jiskru, osvobodit se od starých vazeb a vzpomínek. Hodí se při každé životní změně, uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště až po takové období vývoje jako jsou první zuby, puberta, menopauza, mohou pomoci před porodem a při změnách v době menstruačního cyklu. Květ nám též pomáhá držet se zvolené životní dráhy, chrání nás před názory a vlivem jiných, kteří nás mohou svést z cesty, před rušivými vlivy prostředí, které mohou narušit náš klid a zesměšňovat naše myšlenky a způsobit ztrátu orientace při směřování k pravému cíli. Lidé, co potřebují tento květ jsou často velmi citliví a lehko se dají znepokojit takovými vlivy. Květ pomáhá vést nás tak, abychom neztratili cestu.

34. Žebratka bahenní
Hottonia palustris
Sblížení – upřímnost – otevřenost – pokora
Podporuje:
Vztahy mezi lidmi, otevřenost, blízkost, důvěru k druhým, schopnost ukázat své city, radost být ve společnosti s druhým, pocit být ve spojení s druhými, proudění energie.
Naučíte se:
Lépe vnímat sebe a své city, otevřeněji se setkávat s ostatními, neukrývat se za svou vlastní „ochrannou zdí“, pochopit proč se tak uzavíráte, požádat, umět přijmout, pouštět se do hovoru s partnerem, přáteli, kolegy apod., nacházet více radosti.
Užívá se při:
Distancování se, lhostejnosti, nevšímavosti, upjatosti, nepřístupnosti, přehnané uzavřenosti, přemrštěné sebejistotě, blahosklonnosti, hrdosti, strachu z opravdové blízkosti a intimity, mlčenlivosti, přehnaném zdůrazňování intelektu, izolaci, cynismu, strnulosti, tvrdošíjnosti, rezervovanosti, znevážení, opouzdření se, potlačení a odmítání citů, dobře skryté nejistotě.

Podobně jako u dubu a vína i povaha žebratky je velmi pozitivní. Tito lidé, tak jako rostlina samotná jsou hrdí a vzpřímení. Upřednostňují v životě klid a z tohoto důvodu mají sklon k zdrženlivosti. Pohybují se rozvážně, nejsou těžkopádní a náladoví, ale vyrovnaní a sebejistí. Nejsou to příliš společenští lidé a vyhledávají spíše společnost několika dobrých přátel než velká společenská setkání. Jejich vzhled je vyjímečný a rádi zůstávají sami sebou. Jsou připravení poradit, když jsou o to požádaní, ale nepokoušejí se ovlivňovat nebo míchat se do věcí jiných, stejně nehovoří o svém zdraví nebo věcech dotýkajících se jiných. Proto trpí a tiše snášejí svůj smutek, schovávají se za tenký závoj a mají sklon udržovat si od svého okolí odstup. Tento závoj se může stát těžko překonatelnou bariérou až žebratka zjistí, že lidé mají před ním respekt, považují ho za zdrženlivého a nepřístupného, pohrdavého a blahosklonného, což v něm vyvolává ještě větší osamělost. Květ žebratky mu pomáhá prolomit tuto bariéru, vycházet s lidmi přátelsky a přitom si nadále udržet svou klidnou hrdost a vyrovnanost bez toho, aby působil nadutě a povýšeně.

35. Kaštan bílý
Aesculus hippocastanum
Soustředění – koncentrace
Podporuje:
Klid a duševní mír, klidný, nerušený spánek, oproštění se od myšlenek během meditaci, koncentraci během učení a ve škole (na univerzitě), „uvolnění“ hlavy, důvěru, že rozřešení problému nastane ve správném čase, žít opět přítomností, soustředění.
Naučíte se :
Uvolnit se, uspořádat si myšlenky, zbavit se neustále kolujících myšlenek, lépe pochopit, proč si nedokážete uvolnit hlavu od určitých problémů a potíží, zamyslit se nad konflikty s druhými a vyřešit je.
Užívá se při:
Školních problémech, jejichž příčinou je nedostatek koncentrace, neustálém myšlení na své starosti a problémy, únavě, trudnomyslnosti, napětí, především v oblasti hlavy, vyčerpání, potížích s usínáním v důsledku neustálého hloubání a přemýšlení, neustálým zabýváním se jedním problémem, neustále se vracejících myšlenkách, roztržitosti.

Tento květ se hodí vždy, když mysl znepokojují obavy a opakující se nežádoucí myšlenky. Dr. Bach ho nazval „květ gramofonové desky“, protože úporné myšlenky, vnitřní polemika a konverzace se sebou samým se neustále opakuje jako dlouhohrající deska, je těžké ji zastavit, vyčerpává a znemožňuje koncentraci. Kaštan bílý pomáhá zbavit se tohoto duševního kolotoče a vrací mysli klid.

36. Sveřep větevnatý
Bromus ramosus
Rozpoznat podstatné – seberealizace
Podporuje :
Nalezení životního určení, poznání svého osobního povolání, vyrovnanost, jednoznačnost, srozumitelnost, syntézu, rozpoznání priorit, nalezení cíle.
Naučíte se :
Méně plýtvat svými schopnostmi, pamatovat na podstatné a soustředit se na to, sjednotit a uskutečnit své vlohy a schopnosti, začít jen jednu věc, lépe zacházet s vaší energií, zpracovat nevyřízené, rozpoznat nejdůležitější a to zařadit na první místo, postupovat krok za krokem.
Užívá se při :
Nejistotě, pro kterou cestu se rozhodnout, velkém nadání, které je však jako úhor, nezpracováno, nedostatku důslednosti, pochybnostech, potížích a nejistotě při volbě školy a zaměstnání, zvláště u mladých lidí, nespokojenosti, frustraci, pochybnostech, které z mnoha květových esencí jsou ty správné.

Tento květ je pro ty, kteří dospěli k životní křižovatce a nevědí, kterou cestou jít. Chtějí dělat něco užitečného, co je uspokojí, ale nejsou si jistí, kterým směrem by měli zaměřit svou energii. Zkusili více zaměstnání a způsobů života, ale stále nejsou spokojení. Jsou to „ztracené duše“, které cítí, že doposud nenašly ve svém životě pevné místo a jsou nespokojené. Tento květ jim pomůže jasněji nahlédnout na cestu před sebou a uplatnit své skutečné dispozice a talent. Sveřep se liší od chmerku (28), protože ten má neustále těžkosti udělat rozhodnutí a stále se zabývá i nejjednoduššími věcmi. Sveřep je však plný nejistoty tehdy, když dojde na životní křižovatku, jinak je rozhodný a odhodlaný a jeho myšlenky jsou jasné.

37. Planá šípková růže
Rosa canina
Životní radost – motivace – vitalita - život
Podporuje:
Chuť do života a radost, potěšení z práce a ze života, bdělost, vůli žít, zapojení do života, čilost, nadšení, kreativitu, spontánnost, radost z pohybu,obětavost, chuť na dobrodružství.
Naučíte se :
Znovu nalézt radost a zájem o život, postavit se životu a všem jeho výzvám, nenechat se lehce odbýt, opět bojovat, opět říci životu ANO.
Užívá se při:
Rezignaci, flegmatismu a nedostatku odvahy, apatii, depresi, nedostatku zájmu, unuděnosti, únavě, bledosti, nedostatku impulzu k životu, nepohyblivosti, lenivosti, pasivitě, monotónním hlasu, pocitech ochromení, resistenci na terapii, školních problémech způsobených rezignací, nedostatku motivace a apatii.

Na rozdíl od ovsa (36) nemá růže zájem nebo ctižádost cokoliv v životě změnit a tak přežívá bez úsilí a motivace. Má sklon k lhostejnosti a odevzdanosti vůči všemu, co se jí přihodí, tiše přijímá cokoliv. Když jí potká neštěstí, řekne „co dělat, život už je takový“. Růžoví lidé jsou spokojení s tím, co mají, nemají rádi změnu a tak nevyužijí mnoho příležitostí, protože to od nich vyžaduje příliš úsilí. Jsou pasivní a v životních zápasech lehce kapitulují. Když onemocní, odevzdají se nemoci, pokorně se smíří s jejími následky „musí se s tím vyrovnat“. Stav růže je citově plochý, necítí se ani šťastná ani smutná, ani vzrušená ani skleslá, chybí jí životní energie a jiskra. Květ růže pomáhá těmto lidem oživit chuť do života, životní elán a šťastně a s uspokojením se plavit po proudu života.

38. Vrba žlutá
Salix vitelina
Usmíření – odpuštění – zodpovědnost za svůj osud
Podporuje:
Prominutí, poznání, že není žádný nespravedlivý osud a vy proto nemůžete být jeho obětí, smíření, ustoupení, pozitivní myšlení, vnitřní mír.
Naučíte se:
Rozpoznat svůj podíl na ztroskotání svých vztahů, projektů a procesů uzdravování, neotravovat sebe i jiné svou destrukcí, rozpoznat, že sklízíte, co jste zaseli, převzít za sebe zodpovědnost, vidět a rozpoznat své stinné stránky.
Užívá se při:
Roztrpčení a zatrpklosti způsobené ranami osudu, hněvu, vzteku, umíněnosti, vzdorovitosti, závisti, zášti a zlobě, nesmiřitelnosti, nenávisti, nepřátelství, nepoučitelnosti, sklonech svádět vinu na druhé, škodolibosti, negativismu, resistenci v terapeutickém procesu.

Tento květ je pro ty, co se tak zaobírají sami sebou, svými myšlenkami, že zůstávají ponoření ve svém neštěstí. Zazlívají životu, že se k nim zachoval tak špatně a zkoumají, čím si zasloužili takový neblahý osud. Utápějí se v sebelítosti, stěžují si, naříkají a trucují a když se jim nedaří, nedokážou se podívat na věci z té světlejší stránky, nedokážou odpustit a zapomenout. Když je potká neštěstí, uzavřou se do sebe, hryžou se „pocity křivdy“ vytvářejíc postoj „ach já ubohý, nikdo se o mě nestará!“ Cítí velkou hořkost a obviňují jiné za své neštěstí. Litují se a velmi těžko dokážou být šťastní a spokojení, protože „na to není důvod“, vidí věci jen ze záporného úhlu. Zapomínají, že každá situace má i pozitivní stránky. Květ vrby pomáhá těmto lidem povznést se nad sebetrýznění a osvojit si optimističtější a pozitivnější přístup k životu.

virgo63
člen


# Zasláno: 7.11.2007 07:44 
Odpovědět 


Pavla A.
Je to moc zajímavé. Položím Ti úplně laickou otázku, protože jsem se o tuto terapii nikdy nezajímala. Je-li to "květová" terapie, asociuje mi to čich. Ty esence se tedy čichají a nebo nějak požívají? A voní vůbec? Třeba název žebratka bahenní mi moc libé vůně nenavozuje.

Pavla A.# Zasláno: 7.11.2007 16:07 
Odpovědět 


virgo63

Zdravim te. Esence nevoni, jsou to vlastne extrakty( zakladni esence) z pupenu a rostlin, ktere se vyluhuji a potom konzervuji alkoholem. Ucinek neni vune, nybrz zredena esence, ktera se kape pod jazyk a v konecnem efektu dusevne harmonizuje.

virgo63
člen


# Zasláno: 7.11.2007 18:46 
Odpovědět 


Pavla A.
Ahá! Tak už tomu rozumím, v podstatě homeopatický účinek, že? Díky.


Hana
člen


# Zasláno: 8.11.2007 18:18 
Odpovědět 


koukam, ze zase mam dnes vecer, co cist

Markéta
člen


# Zasláno: 16.9.2008 16:28 
Odpovědět 


Vy, kdož máte osobní zkušenosti s Bachovkami, chtěla bych se zeptat. Můžu si je vybrat sama, nebo to mám nechat na terapeutovi, tak jako třeba u homeopata?

Já to všechno rozumem chápu , ale nějak mi to přijde moc jemné. Bylo mi to doporučeno na mé problémy, ale když já jsem ten racionální Býko-Panna, a když mi homeopatie nepomohla, tak už nemám důvěru ani k těm Bachovkám. Přitom bych moc chtěla.
Jen jsem prostě typ člověka, co - když má (obrazně) vřed na ruce, uřeže raději celou ruku...než by polykal kapičky. chci to hned a radikálně a nesnesu se na ten "vřed" dívat. To raději budu žít bez té ruky.
Jenže psychika se nedá uřezat, vyoperovat tak jednoduše, takže musím být trpělivá...uf.
Mám se obrátit na někoho, kdo tomu rozumí, nebo si to jednoduše objednat přes net?

pavla a.# Zasláno: 16.9.2008 17:02 
Odpovědět 


Marketa

Základnímu výběru esenci by mělo být na začátku sezení s terapeutem, který je vybere. Pokud máš dobrou intuici kup si karty bachovek a vyber si pět esencí. Nechej si je potom namíchat. Casem se však může složení měnit podle průběhu terapie.
Kup karty a napiš, co jsis vybrala. Potom uvidíme.

Markéta
člen


# Zasláno: 16.9.2008 17:04 
Odpovědět 


Karty???
Ve čtvrtek jdu k "bachovkářce", tak pak budu snad moudřejší.

Hana
člen


# Zasláno: 16.9.2008 17:52 
Odpovědět 


Marketo

Proto vam homeopatie nepomohla. Neni to jako u doktora, ze si vezmete tabletku a za 20 minut vas hlava neboli. U homeopatie se to nekdy i nejdriv zhorsi.
Bachovky jsem dala namichat detem u Pavly. Vybrala jsem je sama dle knizky a deti reagovaly naprosto skvele. Hlavne mladsi dcera mela opravdu velke reakce, kterych si vsimla i ucitelka. Jsem rada, ze jsem ji je dala.
Co se tyce psychiky, je to ale ohraniceno na mensi psychicke problemy nebo takove, ktere jsou v norme.

Poustevnice
člen


# Zasláno: 16.9.2008 18:41 
Odpovědět 


Hano,
nerozumím, Tvé poslední větě, můžeš to nějak přiblížit? Moc mě Bachovy esence zajímají, ale nevím, co jsou to "menší psychické problémy nebo takové, které jsou v normě".
Děkuji

Markéta
člen


# Zasláno: 16.9.2008 19:09 
Odpovědět 


Co se tyce psychiky, je to ale ohraniceno na mensi psychicke problemy nebo takove, ktere jsou v norme.Hano, to mě děsí: menší psychické problémy, nebo takové, které jsou v normě...
A co s těmi většími psych. problémy? To je zabitý případ?

Jinak, ne opravdu nečekám, že homeopatika zaberou za 20 minut. Vlastně někdy ano, když chci zmírnit krvácení nebo rozzlobený žaludek, to ano, to očekávám reakci rychlejší, než za několik měsíců.

U homeopatky jsme se léčili (celá rodina) dva roky. Jediné, komu to snad trochu pomohlo, byl náš hyperaktivec, který to bral na enurézu. A to spíš myslím, že mu v tu dobu prostě jen dospěla CNS a hlavně nám dala dobrou radu NEBUDIT ho v noci na čurání-páč doktoři do vás rvou léta zcela opačná doporučení, krom hadiček, ...
Já jsem tam chodila se ženskými problémy (18-ti denní krvácení ve 26 denním cyklu + myom ), tam se podařilo zkrátit alespoň dobu krvácení o3 dny, problém se pak vyřešil zcela jinak, ne homeopaticky.
Manžel měl bradavic plné ruce, že mu znemožňovaly normální práci (a to nemluvím o estetické stránce), pomohl mu až léčitel , na jedno sezení.
St. syn a jeho Tourettův syndrom, citová labilita, celková tělesná slabost...žádná změna.

Toto jsou naše zkušenosti s homeopatií. Žádné "hup na krávu a je tu tele" jsem neočekávala. Ale po dvou letech a deseti tisících Kč už jo. :)

Ale páč jsem na homeopatii nezanevřela, jdu do těch Bachovek.
(Mmch. co mi taky už zbývá , když nechci být na AD a Rivotrilu celý život.)

Bere se to (bachovky) tak jako homeopatika-takže předtím ani potom nejíst nepít nekouřit?

Hana
člen


# Zasláno: 16.9.2008 19:35 
Odpovědět 


Poustevnice

Myslim normalni slabsi deprese nebo problemy s ucenim u deti atd. Asi bych je nepouzila v pripade, kdyz nekdo trpi manio-depresivni psychozou nebo fobiemy napriklad.
Protoze si myslim, ze by nezabraly na celou siri toho problemu.

Hana
člen


# Zasláno: 16.9.2008 19:52 
Odpovědět 


Marketa

Ono existuje asi pres 1000 homeopatickych leku a zalezi velmi na homeopatovi, ktere vybere. Asi vam nevybral ty prave.
Nevim, nedokazu situaci zcela posoudit, 2 roky jsou dost. Existuji ruzne homeopaticke skoly, ktere pouzivaji ruzne postupy. Spousta homeopatu nepouziva napriklad leky z hub, ktere jsou prave proti fobiim nebo nepouzivaji casoprostorovou mapu, ktera ma vystihnout ruzne zivotni faze cloveka a rozhodnout o vhodnosti leku. Pak dostanete napriklad ve 40-ti letech lek z pulsatily, ktera se vlastne pouziva hlavne pro deti a ve veku 40-ti let uz vlastne toho moc s clovekem nenadela.

Markéta
člen


# Zasláno: 26.9.2008 13:33 
Odpovědět 


Bachovky jsem dostala namíchané (asi 4 nebo pět druhů v jedné lahvičce) podle kineziologického testu.
jsem z toho rozpačitá. Ptala jsem se na takové podrobnosti, jakou vodu používá a v čem (v jakém nosiči, na jaké bázi-vodní, alkoholové...) je ta energie vlastně rozpuštěna. Paní doktorka mi sice odpověděla (musela se podívat), ale docela se podivovala mé zvědavosti.
Copak žádného klienta nezajímají tyhle podrobnosti, je mu jedno, co leje do sebe?

Poustevnice
člen


# Zasláno: 26.9.2008 14:11 
Odpovědět 


Dobrý den,
to je zajímavá debata, neboť já jsem shodou okolností před cca 14 dny měla docela dost nepříjemný zážitel s Bachovými květy. Ale protože všechno zlé je na něco dobré, tak jsem se minulou sobotu setkala se zajímavým člověkem, který mi moje domněnky ohledně užití Bachových květů víceméne potvrdil. A protože ten pán napsal zajímavou knihu o výživě a zdravém životním stylu, kterou jsem si koupila, tak jsem se tam dočetla o tzv. Moravských květech - je to něco jako alternativa anglickým Bachovým esencím.
Je to na www.moravskekvety.cz
Neznáte do někdo? Uvítám Vaše názory.

Dagmar
člen


# Zasláno: 26.9.2008 17:09 
Odpovědět 


Markéta
markéto vzhledem k tomu, že homeopatie je velmi složitá věc, myslím že nechat si vysvětlit co a jak by bylo povídání na několik hodin, což si asi doktorka dovolit nemůže.
Myslím, že spousta věcí se dá najít na netu s některé možná ne, protože by to laik asi stejně nepochopil

Markéta
člen


# Zasláno: 26.9.2008 17:18 
Odpovědět 


Dagmar,
šlo o Bachovky.
Paní doktorka mi řekla, že nad tím nikdy nepřemýšlela, v jakém roztoku je to uchováno.
Nakonec jsme zjistily, že to je v nějaké Brandy, nějakém alkoholu z vína. Jen jsem byla zvědavá. Detailní postup při získávání esencí z kytek nebyl předmětem naší diskuse (jakýs takýs potuch o tom trochu mám).
Ale celkově dobře jsme se pobavily, bylo to příjemné sezení. Jen mě udivilo, že jsem fakt první, kdo se na to ptal. paní doktorka mě vybízela, ať se ptám, tak jsem se ptala.

Dagmar
člen


# Zasláno: 26.9.2008 17:30 
Odpovědět 


Markéta
promiň já myslela homeopatika - ale v podstatě s těmi bachovkami je to totéž, to dostávají už namíchané a pokud vím je to skutečně v alkoholu.

Markéta
člen


# Zasláno: 15.10.2008 09:44 
Odpovědět 


Bachovky už namíchané (5 esencí ve vodě), jak dlouho to vydrží?

Věra
člen


# Zasláno: 15.10.2008 12:07 
Odpovědět 


Markéta

Ve vodě? Já to znám fixováno do koňaku. Neměla se používat třeba vodka, považováno za nevhodný alkohol k tomuto účelu.
Do vody jsme dávaly jen Rescue
a to pro potřebu okamžitého užití při tzv. první pomoci při šoku, bolesti a traumatu. To nevím jak moc si to podrží informaci ve vodě?

Tak užívej a hoj dušinku.

Markéta
člen


# Zasláno: 15.10.2008 12:23  - Změnil/a: Markéta
Odpovědět 


Jednotlivé kapičky jsou v Brandy nebo co to je, to ano. Ale pak mi to kinezioložka nakapala do lahvičky, dala tam vodu a 5 různých esencí po 4 kapkách. A jde mi o to, jak dlouho jde uchovat tady tuto směs.
Je to špatně?
Já alkohol samotný nesmím.

Věra
člen


# Zasláno: 15.10.2008 12:41 
Odpovědět 


Markéta
Aha, tak proto ona asi přistoupila k téhle volbě.

U nás se tyhle kombinace originálních esencí zase fixovaly v koňaku a ty se potom kapaly do vody před konkrétním užitím několikrát denně,
ale jakou skutečnou trvanlivost má celá dávka ve vodě to si netroufnu říkat.
To bys nemohla ani tu mini kapku ve vodě? Hm nevím. U nás jsme dávaly takhle i homeopatikum a vlastně se vytvořila jakási plíseň zcela nepochopitelně ale tam šlo o něco jiného.
Takovou zajímavostí bylo, že takové kapky se neměly dávat mezi ostatní léky nebo jídlo ale měly stát v tvém prádelníku s tvými kousky

virgo63
člen


# Zasláno: 15.10.2008 13:16 
Odpovědět 


Věra
Technická:
"Koňak" (Cognak) je totéž co Brandy, pouze jde o výrobek vyrobený v oblasti Cognak ve Francii a ostatní výrobci tento chráněný název používat nesmějí. Všeobecně je brandy výrobek z vinného destilátu.

. 1 . 2 . 3 . >>
Vaše odpověď
Tučné písmo  Kurzíva  Podtržení  Image Link  URL Link  ... zakázat smajly

Napište číslem součet 3+5


Přihlašujte se s malým počátečním písmenkem.
Příklad: do políčka jméno, napíšete "péťa", přihlásí to nick "Péťa".
» jméno  » Heslo 

Vyplňte prosím jméno. Pokud nejste registrovaný uživatel, napište pouze jméno bez hesla.
Když nenapíšete žádné jméno, doplní se automaticky univerzální "zapomněl/a na jméno".
 
Astrologické forum / Různé / Bachovy esence jednotlive
Powered by miniBB™ © 2001-2022